Latar Belakang Jawatankuasa PEMANDU ICT (JPICT)

Semua bahagian di KPM dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT KPM bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan. Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan projek ICT KPM berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPM.
TUJUAN - Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT KPM dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.