Perkhidmatan Sumber Manusia

ANGGARAN BELANJA MENGURUS PERJAWATAN

1. Bagaimanakah asas pengiraan norma perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah?

 • Perkiraan perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah adalah berdasarkan perjawatan dalam norma atau luar norma. Selain itu kelayakan perjawatan juga adalah berdasarkan bilangan kelas yang beroperasi dan enrolmen murid di sebuah sekolah. Perincian perkiraan norma perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah boleh dirujuk melalui Panduan Norma Perjawatan sekolah yang disediakan oleh Cawangan Perjawatan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM.

2. Bagaimanakah proses permohonan keperluan perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah?

 • Permohonan keperluan perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) adalah melalui permohonan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan tahunan. Tempoh permohonan diumumkan pada setiap awal tahun kepada sekolah melalui Bahagian-Bahagian, KPM bagi sekolah yang dikawal selia oleh Bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri bagi sekolah yang dikawal selia oleh JPN.

3. Bagaimanakah pihak sekolah boleh menyemak peruntukan perjawatan mengikut kelayakan norma perjawatan?

 • Pihak sekolah boleh menyemak peruntukan perjawatan yang layak berdasarkan norma perjawatan melalui Modul Data e-Operasi dengan memuat turun Sijil/Penyata Kelulusan Perjawatan Sekolah.

MAKLUMAT PERJAWATAN

1. Apakah definisi Waran Perjawatan (WP)?

 • Waran Perjawatan (WP) adalah dokumen rasmi yang digunakan oleh semua agensi di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) bertujuan untuk meluluskan sesuatu perubahan kepada Senarai Perjawatan Tahunan sektor awam. Ia juga merupakan dokumen perundangan yang memberi kuasa bagi mewujud/menambah dan mengurangkan bilangan jawatan atau mengubah tangga gaji gred jawatan yang diperuntukkan di bawah sesuatu Maksud Perbelanjaan Anggaran Persekutuan dan seterusnya membenarkan bayaran gaji/imbuhan dibuat.

2. Apakah Waran Perjawatan (WP) secara Zero-Based?

 • WP secara Zero-Based merupakan perubahan perjawatan secara keseluruhan terhadap WP berkuat kuasa. Penyusunan semula secara zero-based melibatkan Program/Aktiviti Maksud Berkenaan dan semua butiran serta jawatan di bawah Program/Aktiviti berkenaan hendaklah dimansuhkan dan digantikan dengan Program/Aktiviti dan butiran baharu.

3. Apakah yang dimaksudkan sebagai jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP)?

 • Jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP) adalah jawatan yang diwujudkan bagi membolehkan penempatan seseorang pegawai di mana gred hakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred hakiki jawatan.

4. Apakah yang dimaksudkan sebagai jawatan Skim Perkhidmatan Bersepadu?

 • Skim Perkhidmatan Bersepadu adalah Skim Perkhidmatan yang menggabungkan Kumpulan Perkhidmatan yang lebih rendah dengan Kumpulan Perkhidmatan yang lebih tinggi, contohnya Kumpulan Sokongan dengan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Jawatan di bawah skim ini membolehkan kenaikan pangkat daripada Anggota Kumpulan Pelaksana kepada kumpulan Pengurusan dan Profesional.

5. Apakah Perbezaan Antara Gred Utama dan Gred Khas?

 • Gred Utama dan Gred Khas tergolong di dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi namun dibezakan mengikut peranan berikut :
 • Gred Utama – Jawatan yang menjalankan fungsi pengurusan dan penggubalan dasar. Contoh: Ketua Pengarah di sesebuah Jabatan.
 • Gred Khas – Jawatan yang mengiktiraf kepakaran dan pengalaman dalam bidang-bidang khusus, tidak memainkan peranan ataupun menjalankan tugas yang bersifat pengurusan dan strategik. Contoh: Pakar Perubatan di Hospital.

6. Mengapakah “Jawatan Terbuka” masih diperlukan di dalam perkhidmatan awam?

 • Jawatan terbuka diwujudkan bagi membolehkan pengisian dibuat oleh mana-mana skim perkhidmatan yang mempunyai kemahiran /kepakaran yang diperlukan dalam menjalankan sesuatu tugas. Ia turut membuka peluang kemajuan kerjaya bagi organisasi yang bersifat tertutup memandangkan pengisian jawatan tersebut adalah bersifat fleksibel. Walau bagaimanapun pewujudan jawatan terbuka ini tidak boleh digunakan bagi tujuan kenaikan pangkat dan pengesahan jawatan. Bagi tujuan pengesahan kenaikan pangkat penyandang, permohonan perlu dikemukakan kepada BPO bagi menukar taraf jawatan tersebut kepada tertutup.

PENSTRUKTURAN

1. Apakah maksud Carta Fungsi?

 • Carta Fungsi adalah carta keseluruhan yang menyenaraikan setiap fungsi dan bidang tugas setiap unit/cawangan/sektor/jabatan/pusat di agensi yang berkaitan dan telah diluluskan oleh Agensi Pusat. Carta Fungsi tersebut perlu dikemaskini dari semasa ke semasa dan dimaklumkan kepada BPSM, KPM untuk direkod dan dimaklumkan kepada Agensi Pusat.

2. Apakah maksud Carta Organisasi?

 • Carta Organisasi adalah carta keseluruhan yang berdasarkan kepada Waran Perjawatan yang diluluskan serta menggambarkan struktur setiap perjawatan dan hubungan kuasa di setiap unit/cawangan/sektor/jabatan/pusat di agensi yang berkaitan dan telah diluluskan oleh Agensi Pusat. Agensi perlu mengemukakan permohonan kepada BPSM, KPM sekiranya terdapat keperluan untuk mengubah struktur atau/dan perjawatan di Agensi berkenaan.

3. Bilakah permohonan pengukuhan perjawatan dan/atau penstrukturan semula Bahagian/Institut/JPN/PPD boleh dikemukakan?

 • Permohonan pengukuhan perjawatan dan/atau penstrukturan semula Bahagian/Institut/JPN/PPD boleh dikemukakan sepanjang masa dengan mengemukakan kertas cadangan yang mengandungi justifikasi yang lengkap mengenai permohonan jawatan baru, permohonan kenaikan gred jawatan, permohonan pertukaran skim atau lain-lain kepada Cawangan Perjawatan, BPSM. Walau bagaimanapun, permohonan terakhir yang diluluskan bagi setiap agensi perlu beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum permohonan baru dikemukakan.

4. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan bersama permohonan?

 • Sebarang permohonan perlu terdiri daripada perkara-perkara berikut:
 1. Surat iringan permohonan
 2. Kertas Permohonan yang merangkumi perkara berikut :
 • Tujuan kertas permohonan
 • Latar belakang permohonan
 • Permohonan agensi
 • Asas pertimbangan/justifikasi permohonan
 • Kesimpulan
 • Lampiran seperti berikut:
 • Carta Organisasi Sedia Ada
 • Carta Fungsi Sedia Ada
 • Carta Organisasi Cadangan
 • Carta Fungsi Cadangan
 • Maklumat Perjawatan dan Pengisian Sedia Ada
 • Ringkasan Permohonan
 • Senarai Tugas Jawatan Berkaitan Permohonan
 • Implikasi Kewangan Permohonan

PENGAMBILAN GURU

1. Bagaimanakah proses pengambilan guru baharu dilaksanakan?

 • Urusan penyelarasan pengambilan guru baharu bermula di peringkat pengumpulan data graduan yang diperoleh daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan Universiti Awam (UA). Penyelarasan pengambilan dan penempatan gra­duan pendidikan ini dilaksanakan berdasarkan kekosongan perjawatan serta keperluan opsyen. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mendapatkan maklumat keperluan opsyen daripada Sektor Operasi Pendidikan (SOP), KPM berdasarkan jumlah kekosongan jawatan semasa bagi merancang jumlah bekalan graduan yang diperlukan untuk ditempatkan ke sekolah-sekolah di bawah pentadbiran KPM.
 • Seterusnya, jumlah bekalan yang diperlukan akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagi tujuan temu duga. di mana calon perlu memohon terlebih dahulu melalui portal www.jobsmalaysia.com untuk panggilan temu duga SPP. Calon yang berjaya dalam temu duga akan mengemas kini maklumat melalui sistem e-Graduan dan SOP yang terlibat akan menguruskan penempatan mereka.

2. Apakah kriteria yang diambil kira dalam melaksanakan urusan unjuran pengambilan guru?

 • Penyelarasan pengambilan dan penempatan graduan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan opsyen. Kekosongan jawatan ini merangkumi guru-guru yang bersara wajib, bersara pilihan, berlakunya peletakan jawatan dan kematian serta pembukaan institusi (sekolah) baharu. Keperluan opsyen pula berdasarkan kekosongan opsyen guru di sesebuah sekolah/institusi, jumlah pembukaan institusi baharu serta perubahan dasar semasa Kerajaan. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) akan membuat perancangan unjuran pengambilan guru baharu dengan mengambil kira kriteria-kriteria tersebut melalui kerjasama dan maklumat yang diperolehi daripada pelbagai Bahagian peringkat kementerian dan agensi pusat sebelum diselaraskan dengan IPGM dan juga UA.

3. Apakah Dasar semasa Kerajaan dalam urusan pengambilan guru baharu memandangkan terdapat banyak Institusi Pengajian Tinggi yang menawarkan Ijazah dalam bidang pendidikan ?

 • Dasar semasa Kementerian dalam urusan pengambilan guru baharu adalah dengan memberi keutamaan kepada graduan IPGM dan UA keluaran semasa khususnya yang diberi tajaan oleh KPM untuk ditemu duga lantikan tetap oleh SPP berdasarkan kekosongan jawatan yang terhad dan keperluan opsyen di sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Kementerian KPM.

4. Bilakah graduan Pendidikan yang telah ditemu duga akan ditempatkan?

 • Proses penempatan guru baharu akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa tertakluk kepada keputusan rasmi temu duga yang diterima daripada SPP.

5. Apakah prosedur yang perlu dilakukan oleh graduan yang tidak dilantik untuk berkhidmat dengan KPM?

 • Bagi graduan Pendidikan yang tidak dilantik berkhidmat dengan KPM atas pelbagai sebab seperti gagal temu duga SPP, tidak hadir temu duga, hadir tetapi tidak ditemu duga kerana tidak membawa dokumen yang lengkap, menolak tawaran pelantikan dan penempatan atau sebagainya, mereka perlu memohon semula ke SPP melalui portal www.jobsmalaysia.gov.my.

Bagi graduan yang gagal temu duga, mereka boleh memohon semula selepas enam (6) bulan dari tarikh keputusan temu duga dikeluarkan melalui portal SPP. Tempoh enam (6) diberikan oleh SPP untuk memohon semula bertujuan memberi peluang kepada calon untuk memperbaiki kelemahan diri.

Walau bagaimanapun, berdasarkan surat SPP rujukan SPP.30/22/4(19) bertarikh 27 Mac 2015, graduan yang menolak tawaran akan disenarai hitam selama satu (1) tahun sebelum layak memohon semula ke jawatan PPP Gred DG41. Dalam hal ini, panggilan temu duga adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa KPM.

Selain itu, setiap calon perlu bersaing dengan graduan semasa dan hanya graduan yang terbaik sahaja akan dipilih oleh SPP berdasarkan merit, keperluan opsyen dan prestasi temu duga.

6. Terdapat pelbagai sistem online yang digunapakai dalam operasi KPM. Boleh terangkan tentang sistem e-Graduan?

 • Sistem e-Graduan dibangunkan sebagai penambahbaikan dalam urusan pengambilan dan penempatan guru baharu. e-Graduan merupakan modul baharu bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), KPM di bawah Pengurusan Guru. Modul ini dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KPM dan diseliakan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) KPM. Modul ini melibatkan proses pengambilan dan penempatan guru baharu yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu graduan dan pentadbir sistem.

Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangunkan bagi memberi peluang kepada graduan Pendidikan untuk mengemaskini maklumat peribadi terkini untuk memudahkan pelaksanaan urusan penempatan bagi graduan yang telah lulus temu duga.

PELANTIKAN GURU

1. Apakah dokumen yang diperlukan bagi pegawai yang dilantik secara peminjaman dan pertukaran sementara?

 • Senarai dokumen yang berkaitan boleh dirujuk berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12/2008.
 • Bagi urusan pertukaran sementara ke agensi awam, sijil gaji akhir dan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) pegawai di agensi pembekal hendaklah diserahkan kepada agensi peminjam.
 • Bagi urusan peminjaman ke agensi swasta/badan berkanun, sijil gaji akhir dan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) pegawai di agensi pembekal hendaklah dikemukakan kepada BPSM, KPM.

1.    Bagaimanakah permohonan pelantikan sebagai Pegawai PerkhidmatanPendidikan (PPP) Gred DG41?

 • Sebarang permohonan hendaklah dibuat melalui portal JobsMalaysia. Walau bagaimanapun, KPM hanya memperaku calon tajaan KPM mengikut kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa.

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN (PDP)

1. Apakah syarat-syarat dan tatacara pengesahan dalam perkhidmatan?

 • Pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan masing-masing dalam tempoh percubaan boleh disahkan dalam perkhidmatan sekiranya memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

PPP

 1. Berkhidmat dalam tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun;
 2. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi/ Program Tranformasi Minda; dan
 3. Diperaku oleh Ketua Jabatan.

AKP

 1. Berkhidmat dalam tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun;
 2. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi/ Program Tranformasi Minda;
 3. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan seperti yang disyaratkan oleh Skim Perkhidmatan; dan
 4. Diperaku oleh Ketua Jabatan.

Ketua Jabatan hendaklah memperaku PDP pegawai dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pegawai itu didapati layak bagi pengesahan dengan mengemukakan dokumen seperti berikut:

 • Borang Permohonan PDP Pegawai (SPP/K/002) 
  (Lampiran I Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013)
 • Borang Perakuan PDP 
  Jadual Ketiga (Lampiran II atau Lampiran III Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013)
 • Borang Opsyen KWSP 
  Jadual Kelima (Lampiran IV atau Lampiran V Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013)
 • Salinan Sijil Kursus Induksi / Program Tranformasi Minda (PTM) dan surat pengecualian Kursus Induksi/ PTM (jika ada)
 • Salinan Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan (bagi AKP)
 • Salinan Buku Rekod Perkhidmatan (Kenyataan Perkhidmatan, Kenyataan Cuti dan Lembaran Kelakuan) yang kemas kini / teratur dan disahkan

2. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya seseorang pegawai masih belum disahkan dalam perkhidmatan setelah tamat tempoh percubaan?

 • Ketua Jabatan bagi anggota yang tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh yang ditetapkan hendaklah mengemukakan permohonan bagi Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP) anggota kepada SPP dalam tempoh 7 hari sebaik sahaja tamat tempoh percubaan maksimum atau genap 36 bulan perkhidmatan (Perenggan 9 Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2013).

3. Sekiranya pegawai telah memenuhi syarat untuk disahkan Dalam perkhidmatan tetapi tidak diperaku oleh Ketua Jabatan apakah yang perlu dilakukan?

 • Jika seseorang pegawai tidak diperakukan untuk disahkan dalam perkhidmatan, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Suruhanjaya perakuan untuk tidak mengesahkan pegawai itu dalam perkhidmatan sebagaimana dalam Jadual Ketiga – Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan. Para 4, P.U(A) 1/2012.

Jika Ketua Jabatan gagal mengemukakan perakuan bagi pengesahan seseorang pegawai mengikut subperaturan (3), pegawai itu boleh memohon kepada Suruhanjaya untuk disahkan dan suatu salinan permohonan itu hendaklah dihantar ke Ketua Jabatan. Para 5, P.U.(A) 1/2012.

4. Bolehkah pegawai memohon untuk pengecualian Program Transformasi Minda (PTM)?

 • Boleh. Pegawai sedang berkhidmat yang kemudiannya dilantik ke skim perkhidmatan atau perkhidmatan lain dikecualikan daripada menghadiri PTM selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012 sekiranya telah memenuhi syarat berikut di skim perkhidmatan terdahulu:
 1. hadir dengan jaya PTM; atau
 2. hadir dengan jaya Kursus Induksi - Modul Umum; atau
 3. lulus Peperiksaan Am Kerajaan

Dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:

 1. Surat iringan dari Jabatan/Sekolah (berserta justifikasi kelewatan sekiranya melebihi tempoh percubaan tiga (3) tahun dari tarikh lantikan);
 2. Salinan bukti kehadiran Kursus Induksi (Modul Umum)/ PTM atau slip keputusan Peperiksaan Am Kerajaan yang disahkan oleh Ketua Jabatan; dan
 3. Salinan surat lantikan ke jawatan terkini pemohon.


Pemohon boleh menyemak dan memuat turun surat kelulusan pengecualian melalui capaian https://ptm.moe.gov.my/?doit=semakPengecualian .

 

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (PTB)

1. Apakah yang melayakkan seorang pegawai diberi taraf berpencen?

 • Seseorang pegawai layak diberi taraf berpencen sekiranya tidak memilih skim KWSP, telah disahkan dalam perkhidmatan dan genap tempoh 3 tahun perkhidmatan yang boleh diambilkira. Secara umumnya, tarikh PTB ditetapkan pada satu hari bulan pada bulan berikutnya selepas SPP menerima perakuan lengkap daripada Ketua Jabatan. Dokumen yang perlu dikemukakan bagi tujuan Pemberian Taraf Berpencen adalah seperti berikut:
 1. Borang Permohonan PTB Pegawai (SPP/K/003) - (Lampiran VI Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013);
 2. Borang Perakuan PTB - Jadual Keenam (Lampiran VII atau Lampiran VIII Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013); dan
 3. Salinan Buku Rekod Perkhidmatan (Kenyataan Perkhidmatan, Kenyataan Cuti dan Lembaran Kelakuan) yang kemas kini/teratur dan disahkan.

PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN (PTP)

1. Bilakah permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh dikemukakan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)?

Perakuan permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh dikemukakan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam apabila pegawai gagal untuk disahkan dalam perkhidmatan sebaik sahaja tamat tempoh percubaan asalnya iaitu mengikut Peraturan 30(2), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012].

2. Apakah dokumen yang diperlukan untuk pelanjutan tempoh percubaan?

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:

 1. Perakuan daripada Ketua Jabatan melalui Jadual Ketiga – Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Jadual Keempat - Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan, merujuk kepada - Peraturan 29(2) & (4) dan 30(3), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] ;
 2. Salinan BPK yang telah dikemaskini; dan
 3. Surat alasan daripada pegawai tentang kelewatan memenuhi syarat perkhidmatan 

3. Berapa tahunkah Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh diluluskan?

Mengikut Peraturan 30(5), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] tempoh percubaan seseorang pegawai hanya boleh dilanjutkan tidak melebihi dua belas bulan, tetapi Suruhanjaya boleh dalam hal keadaan khas melanjutkan tempoh percubaan melebihi dua belas bulan jika difikirkan patut.

Manakala pegawai yang gagal mendapat sokongan Ketua Jabatan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam hanya melanjutkan tempoh percubaan selama dua belas bulan sahaja dan diikuti dengan penamatan, jika pegawai masih gagal untuk diberi Pengesahan Dalam Perkhidmatan.

CUTI REHAT (CRK)

1. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG29 di lantik mulai 1 Julai 1996. Pegawai dinaikkan pangkat ke Gred DG32 pada 1 Oktober 2006. Pada 1 Januari 2007, pegawai dilantik sebagai Guru Besar. Pegawai telah memilih untuk kekal diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan menut PP 4/2002 atau PP 20/2008. Pada 1 Januari 2010, pegawai telah dilantik ke jawatan PPP Gred DG41 setelah menamatkan pengajian peringkat Ijagikzah Sarjana Muda dan kekal sebagai Guru Besar di sekolah yang sama. Berapakah kelayakan Cuti Rehat tahunan pegawai setelah dilantik ke jawatan Gred DG41?

Kelayakan Cuti Rehat tahunan pegawai adalah sebanyak 25 hari setahun. Berdasarkan PP 14/2008, pegawai awam yang lantikan mulai 1 Januari 2009, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam PP14/2008. Sehubungan itu, kadar Cuti Rehat tahunan pegawai yang telah memilih opsyen untuk kekal diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan di bawah PP 4/2002 atau PP 20/2005 dan pegawai lantikan mulai 1 Januari 2009 adalah seperti berikut :

PPPLD yang dilantik sebagai PPPS:

Penetapan kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan di jawatan/ skim perkhidmatan yang baharu (PPPS) adalah berdasarkan tarikh lantikan pegawai ke jawatan/ skim perkhidmatan yang baharu (PPPS).

2. Adakah kelayakan Cuti Rehat Khas (CRK) sebanyak 7 hari boleh dihabiskan/ digunakan sekaligus pada awal tahun?

Berdasarkan peruntukan Perenggan 4(d)(i), PP 3/2005, kaedah pengambilan CRK adalah berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan yang melayakkan bagi satu tahun kalendar dan secara pro-rata (proportionate).

Walau bagaimanapun, berdasarkan SPP KPM 1/2015- Pelaksanaan Pemberian Cuti Rehat Khas Berdasarkan PP 3/2005 berkuatkuasa mulai 19 Mac 2015 menjelaskan berhubung pelaksanaan terkini pemberian kelulusan CRK seperti berikut :

Ketua Jabatan dalam keadaan tertentu boleh memberi kelulusan CRK melebihi bilangan yang dilayaki tanpa terikat dengan tempoh perkhidmatan yang melayakkan terhad untuk tujuan-tujuan berikut:

 • Menziarahi ‘ahli keluarga’ dan ‘ahli keluarga rapat’ yang sakit tenat atau meninggal dunia;
 • Menziarahi upacara keagamaan yang dianuti oleh pegawai;
 • Dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa seperti kebakaran, banjir dan sebagainya;
 • Majlis konvokesyen bagi pegawai atau ‘ahli keluarga’;
 • Mendaftar anak ke sekolah atau institusi pengajian tinggi (di dalam atau di luar negara);
 • Menunaikan fardhu haji sekiranya tempoh 40 hari tidak mencukupi;
 • Menghadiri kursus suai kenal bagi kursus luar kampus; dan
 • Perkahwinan pegawai atau anak pegawai.

Tempoh CRK yang telah diambil secara pendahuluan mengikut tujuan-tujuan di atas hendaklah dipulangkan dalam bentuk pemotongan emolumen pegawai sekiranya berlaku keadaan di mana pegawai tidak genap berkhidmat dalam satu tahun kelendar atas sebab cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji, cuti belajar, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah, pegawai meninggal dunia dalam perkhidmatan atau ditamatkan perkhidmatan.

3. Adakah CRK yang tidak dapat dihabiskan boleh di bawa ke tahun berikutnya?

Berdasarkan perenggan 2(b), PP 3/2005 menjelaskan bahawa CRK yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh di bawa ke tahun berikutnya, tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR).

CUTI BERSALIN

1. Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran. Adakah bermakna pegawai boleh memohon Cuti Bersalin tidak kira sama ada 68 hari, 70 hari, 82 hari atau 85 hari?

Ya. Tempoh Cuti Bersalin yang dipohon adalah bergantung kepada pemilihan pegawai tertakluk kepada had tempoh di antara 60 hari sehingga 90 hari.

2. Adakah Cuti Sakit boleh digunakan bagi tujuan menggantikan tempoh Cuti Bersalin sekiranya pegawai telah menggunakan kelayakan maksimum Cuti Bersalin 300 hari?

Tidak. Cuti Sakit tidak boleh digunakan bagi maksud menggantikan tempoh Cuti Bersalin kecuali Cuti Tibi, Kusta dan Barah atau tempoh pegawai dimasukkan ke wad hospital kerana sakit bukan atas sebab bersalin sepertimana yang telah dinyatakan dalam perenggan 11, PP 14/2010.

3. Adakah pegawai boleh meminda tempoh Cuti Bersalin yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan?

Tidak. Perenggan 15.2 PP 14/2010 telah menjelaskan bahawa pegawai tidak boleh meminda tempoh Cuti Bersalin yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan.

4. Adakah kelayakan Cuti Bersalin pegawai yang telah menggunakan kemudahan Cuti Bersalin semasa berkhidmat secara kontrak diambil kira setelah pegawai tersebut dilantik ke jawatan tetap?

Ya. Kelayakan Cuti Bersalin pegawai diambil kira semasa pegawai berkhidmat secara kontrak dan dianggap telah digunakan.

5. Adakah pegawai yang mengalami keguguran pada usia kandungan 24 minggu layak untuk mengambil Cuti Bersalin?

Layak. Bagi pegawai yang telah melahirkan anak selepas 22 minggu mengandung, sama ada bayi itu hidup atau pun meninggal dunia adalah layak untuk diberi Cuti Bersalin memandangkan tubuh badan pegawai telah mengalami perubahan fizikal yang memerlukan Cuti Bersalin bagi tujuan pemulihan.

6. Puan A telah melahirkan 3 orang anak sepanjang perkhidmatan. Beliau telah mendapat cuti belajar tanpa gaji mulai tahun 2008 hingga 2011. 2 orang anak beliau dilahirkan dalam tempoh pengajian. Adakah kedua-dua orang anak yang dilahirkan dalam tempoh cuti belajar tanpa gaji itu diambil kira dalam kemudahan Cuti Bersalin?

Tidak. Sekiranya pegawai bersalin dan sedang menikmati kemudahan Cuti Belajar Separuh Gaji/ Tanpa Gaji di mana tempoh kemudahan cuti tersebut telah meliputi tempoh Cuti Bersalin, maka ianya tidak diambil kira dalam kemudahan Cuti Bersalin memandangkan tempoh Cuti Bersalin itu telah diliputi oleh cuti belajar separuh gaji/ tanpa gaji tersebut.

7. Puan N, PPP Gred DG41 telah memohon untuk menggunakan 90 hari Cuti Bersalin bagi anak ketiga namun tidak diluluskan oleh Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hanya meluluskan Cuti Bersalin selama 60 hari disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja di sekolah tersebut. Adakah Ketua Jabatan mempunyai hak untuk berbuat demikian?

Ya. Dari segi dasar pemberian kemudahan Cuti Bersalin, pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran. Walau bagaimanapun, tempoh Cuti Bersalin yang diberi adalah diputuskan dengan rundingan di antara pegawai dengan Ketua Jabatan di mana keputusan yang ditetapkan adalah berdasarkan kepada kelulusan Ketua Jabatan dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

8. Berapa kalikah guru layak mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji sehingga 14 hari, setelah menghabiskan kemudahan Cuti Bersalin Bergaji Penuh sebanyak 300 hari?

Tiada had. Kemudahan Cuti Bersalin Separuh Gaji adalah cuti bersalin yang dibayar separuh emolumen dan hanya diperuntukkan kepada guru (yang mengajar) selama 14 hari dalam penggal sekolah. Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran.

Berdasarkan perenggan 8.2 PP 14/2010, Guru (yang mengajar) yang telah menggunakan kelayakan maksimum 300 hari kemudahan Cuti Bersalin, tempoh Cuti Bersalin adalah seperti berikut:

 1. Semasa penggal sekolah, guru (yang mengajar) boleh :
  • mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji sehingga 14 hari; dan
  • mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji setelah menggunakan Cuti Bersalin Separuh Gaji; atau
  • menggunakan Cuti Menjaga Anak mulai dari tarikh bersalin sepertimana yang dijelaskan di dalam PP 5/2014 bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin.
 2. Semasa cuti penggal sekolah, guru yang bersalin dianggap dalam Cuti Bergaji Penuh.

9. Puan K, Pembantu Pengurusan Murid telah mengambil Cuti Bersalin lebih awal dari tarikh bersalin sehingga 14 hari (3/3/15 – 16/3/15) dari tarikh dijangka bersalin. Namun demikian, beliau hanya bersalin pada 20/3/15. Adakah beliau boleh memberikan sijil sakit kepada Ketua Jabatan bagi tempoh 3 hari (17/3/15 – 19/3/15)?

Tidak, sijil sakit tidak boleh diterima bagi tempoh 3 hari (17/3/15 – 19/3/15). Cuti Bersalin pegawai hendaklah dikira mulai 3/3/15 – 1/5/15 selama 60 hari (jika pegawai mengambil Cuti Bersalin 60 hari).

10. Puan B, Pembantu Tadbir telah menggunakan 300 hari kemudahan Cuti Bersalin (60 hari bagi setiap kelahiran). Beliau akan bersalin kali ke enam pada hari Kelepasan Am. Bilakah tarikh bersalin pegawai bermula?

Cuti Bersalin bermula dari pegawai bersalin iaitu pada hari Kelepasan Am disambung dengan cuti rehat yang berkelayakan dan seterusnya Cuti Bersalin Tanpa Gaji. Walau bagaimanapun, pegawai dikehendaki memenuhi tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari.

11. Seorang PPP yang mempunyai baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh sebanyak 30 hari. Beliau bersalin semasa cuti penggal sekolah. Adakah guru berkenaan boleh untuk tidak menggunakan baki Cuti Bersalin?

Tidak boleh. Sebagaimana yang dijelaskan di perenggan 7.2 PP 14/2010, Guru berkenaan dikehendaki untuk memenuhi tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari seperti turutan berikut:

 1. menghabiskan kesemua baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh yang dilayaki; dan
 2. bagi tempoh yang selebihnya dianggap Cuti Bergaji Penuh.

CUTI MENJAGA ANAK

 1. Puan A telah berkahwin dengan seorang bapa tunggal yang mempunyai seorang anak perempuan berumur 4 tahun 7 bulan yang tinggal bersama dan ditanggung nafkahnya. Anak tiri pegawai telah ditimpa kemalangan dan beliau bercadang menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak untuk menjaga anak tiri?

Pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan tempoh Cuti Bersalin terhad sehingga 5 bulan (152 hari) kerana anak tiri pegawai telah berusia 4 tahun 7 bulan ketika permohonan dikemukakan dan tertakluk kepada syarat satu (1) tahun sepanjang tempoh perkhidmatan atau sehingga anak berumur lima (5) tahun, mana yang terdahulu:

Perkiraan

=

5 Bulan x 365 hari

   

_________________

     
   

12 Bulan

   

= 152 hari

2. Puan B telah diluluskan kemudahan Cuti Menjaga Anak bagi tujuan menjaga anak tiri tanggungan. Dalam tempoh sedang bercuti menjaga anak, pegawai telah bercerai dengan suami beliau. Bolehkah pegawai meneruskan Cuti Menjaga Anak yang telah diluluskan?

Pegawai tidak layak untuk meneruskan baki Cuti Menjaga Anak kerana tidak lagi memenuhi tafsiran anak tiri tanggungan yang tinggal bersama pegawai selepas perceraian tersebut.

3. Puan C telah mengambil Cuti Menjaga Anak selama 200 hari bagi tujuan menjaga anak angkat yang sakit. Pada hari ke 150, anak angkat pegawai meninggal dunia. Adakah pegawai masih boleh meneruskan Cuti Menjaga Anak sehingga 200 hari yang telah diluluskan?

Tidak. Berdasarkan perenggan 11 (vi) PP 5/2014, pegawai dikehendaki melapor diri bertugas sebaik sahaja tamat tempoh Cuti Menjaga Anak atau apabila hubungan antara pegawai dan anak terputus atas sebab kematian anak atau lucut hak penjagaan.

4. Puan D telah menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak selepas melahirkan anak selama 200 hari (2007), 450 hari (2010) dan 650 hari (2012). Pada tahun 2015, pegawai akan melahirkan anak keempat dan bercadang menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak. Adakan pegawai layak?

Pegawai layak baki kemudahan Cuti Menjaga Anak 525 hari (untuk kemudahan Cuti Menjaga Anak yang bersambung daripada Cuti Bersalin dan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin). Pengiraan kelayakan Cuti Menjaga Anak adalah seperti yang berikut:

Jumlah Kelayakan Cuti: 1,825 hari Menjaga Anak

(tolak) Cuti Menjaga Anak 2007: 200 hari (anak pertama) 
(tolak) Cuti Menjaga Anak 2010: 450 hari (anak kedua) 
(tolak) Cuti Menjaga Anak 2012: 650 hari (anak ketiga) 
Baki Cuti Menjaga Anak pada 2015 (anak keempat): * 525 hari

*Sekiranya pegawai menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak tidak terikat dengan Cuti Bersalin kelayakan terhad sehingga 365 hari daripada jumlah kelayakan keseluruhan 525 hari.

5. Puan N mempunyai baki Cuti Bersalin bergaji penuh sebanyak 60 hari dan tidak pernah menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak sebelum ini. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang bersambung daripada Cuti Bersalin?

Pegawai layak kemudahan Cuti Menjaga Anak yang bersambung daripada Cuti Bersalin, terhad sehingga 1,825 hari bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh 60 hari Cuti Bersalin Bergaji Penuh.

6. Puan S, Pembantu Makmal hanya mempunyai baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh sebanyak 30 hari dan baki Cuti Rehat sebanyak 20 hari. Disebabkan Cuti Menjaga Anak merupakan Cuti Tanpa Gaji, pegawai bercadang untuk menghabiskan Cuti Bersalin Bergaji Penuh dan diikuti dengan Cuti Rehat dan seterusnya Cuti Menjaga Anak. Adakah pegawai layak untuk menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang bersambung daripada Cuti Bersalin?

Pegawai tidak layak kemudahan Cuti Menjaga Anak yang bersambung daripada Cuti Bersalin kerana telah menggunakan kemudahan Cuti Rehat terlebih dahulu selepas Cuti Bersalin Bergaji Penuh. Namun, pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin, terhad sehingga 365 hari selepas menggunakan baki Cuti Rehat sebanyak 20 hari.

7. Puan F, seorang guru akan melahirkan anaknya yang kelapan semasa penggal sekolah. Pegawai tidak mempunyai baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh dan pernah menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak sebanyak 900 hari pada tahun 2009. Adakah pegawai boleh menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak secara sekaligus?

Pegawai layak kemudahan Cuti Menjaga Anak mulai dari tarikh bersalin, terhad kepada baki sebanyak 925 hari dengan pengiraan seperti berikut:

Jumlah kelayakan Cuti Menjaga Anak yang = 1,825 hari 
bersambung dengan Cuti Bersalin 
(tolak) Tempoh Cuti Menjaga Anak 2009 = 900 hari
Baki Cuti Menjaga Anak yang bersambung = *925 hari 
dengan Cuti Bersalin

* Pegawai boleh menggunakan baki 925 hari secara sekaligus atau sebahagian tertakluk kepada keperluan.

8. Puan R telah menggunakan kelayakan Cuti Menjaga Anak yang bersambung dengan Cuti Bersalin sebanyak 630 hari. Selepas kembali bertugas selama 1 tahun, pembantu rumah beliau telah menghilangkan diri secara tiba-tiba. Beliau berhasrat untuk menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin. Pada ketika itu, anak beliau berumur 3 tahun. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak berikat dengan tempoh Cuti Bersalin?

Pegawai layak kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin terhad sehingga 365 hari (1 tahun) sepanjang tempoh perkhidmatan.

9. Puan F, PPP Gred DG48 berhasrat untuk menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin sebanyak 360 hari untuk menjaga anaknya yang sakit. Namun demikian, memandangkan kemudahan Cuti Menjaga Anak ini merupakan Cuti Tanpa Gaji, pegawai risau ia akan menjejaskan kelayakan kemudahan Cuti Tanpa Gaji di bawah Perintah Am 14 Bab C Tahun 1974. Adakah pegawai masih layak untuk menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Gaji di bawah Perintah Am 14 Bab C Tahun 1974 selepas menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak?

Pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Gaji di bawah peruntukan Perintah Am 52 Bab C Tahun 1974 memandangkan kemudahan Cuti Menjaga Anak di bawah PP 5/2014 tidak menjejaskan kelayakan bagi kemudahan di bawah peruntukan Perintah Am 52 Bab C 1974. Kedua-dua kemudahan Cuti Tanpa Gaji tersebut adalah merupakan dua kemudahan yang berbeza.

10. Puan D telah menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin sebanyak 150 hari bagi anaknya yang kedua. Selepas kembali bertugas selama 6 bulan, anaknya dimasukkan ke hospital. Pegawai juga telah habis menggunakan Cuti Separuh Gaji di bawah peruntukan Perintah Am Bab C 1974. Adakah pegawai layak menggunakan baki Kemudahan Cuti Menjaga Anak?

Pegawai layak menggunakan baki kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin sebanyak 215 hari dengan pengiraan seperti berikut:

Jumlah kelayakan Cuti Menjaga Anak yang : 365 hari 
tidak terikat dengan Cuti Bersalin
(tolak) Tempoh Cuti Menjaga Anak telah diambil : 150 hari
Baki Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan 
Cuti Bersalin : 215 hari

11. Puan K telah diluluskan kemudahan Cuti Menjaga Anak sebanyak 130 hari meskipun pegawai masih di dalam tempoh percubaan. Apakah status tempoh percubaan pegawai?

Tempoh percubaan pegawai dibekukan dan akan disambung semula mulai tarikh pegawai melapor diri bertugas. Walau bagaimanapun, pegawai boleh dikehendaki mengikuti kursus atau peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.

CUTI BARAH

1. Adakah seorang pegawai boleh dipertimbangkan kemudahan Cuti Barah Bergaji Penuh selama 720 hari sekaligus oleh Ketua Jabatan?

Tidak. Ketua Jabatan boleh mempertimbangkan kelulusan Cuti Barah Bergaji Penuh kepada pegawai yang telah didiagnos mengidap kanser oleh pakar kanser. Pegawai diberi sijil sakit barah bermula dari tarikh pengesahan diagnos kanser tersebut.

Tempoh kelulusan Cuti Barah Bergaji Penuh adalah berdasarkan tempoh cuti barah yang dinyatakan dalam sijil sakit barah yang dikeluarkan oleh pakar barah kepada pegawai.

2. Adakah seorang pegawai awam boleh mendapatkan rawatan sakit barah di hospital/ klinik swasta?

Pegawai boleh mendapatkan rawatan barahnya di hospital/ klinik swasta sepenuhnya tetapi hendaklah mendapatkan kebenaran berubat di yayasan bukan kerajaan daripada Kuasa Tertentu (BPSM, KPM) terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, apabila pegawai mendapat kelulusan berubat di yayasan bukan kerajaan, pegawai layak dipertimbangkan kemudahan Cuti Barah Bergaji Penuh selama 720 hari tetapi dengan syarat segala perbelanjaan rawatan perubatan barah tidak ditanggung oleh kerajaan.

3. Sekiranya seorang pegawai didiagnos dan disahkan menghidap kanser payu dara mulai Disember 2012 dan diluluskan Cuti Barah Bergaji Penuh selama 520 hari oleh Ketua Jabatan. Walau bagaimanapun pada Jun 2014, pegawai tersebut didiagnos dan disahkan menghidap kanser rahim tahap 2. Dalam kes ini, adakah pegawai layak mendapat kemudahan Cuti Barah Bergaji Penuh tambahan sebanyak 720 hari bagi penyakit kanser rahim?

Berdasarkan peruntukan Perintah Am Bab C 31 menjelaskan bahawa kemudahan Cuti Barah Bergaji Penuh selama 720 hari bagi penyakit barah dan kusta atau yang setaraf dengannya. Ini bermakna kelayakan Cuti Barah Bergaji Penuh selama 720 hari meliputi kedua-dua jenis barah yang dihidapi pegawai.

CUTI GANTIAN

1. Seorang pegawai tidak hadir bertugas pada 14 Oktober 2013 dan kelayakan Cuti Rehat pada tahun berkenaan telah habis digunakan. Ketua Jabatan mengarahkan pegawai untuk menjalankan tugas lebih masa mulai 17 hingga 20 Oktober 2013. Berdasarkan pengesahan penyelia, jumlah masa terkumpul bertugas lebih masa adalah melebihi 9 jam yang melayakkan pegawai dipertimbangkan 1 hari Cuti Gantian. Dalam kes ini, adakah Cuti Gantian selama 1 hari boleh diambil bagi menggantikan tempoh ketidakhadiran pegawai pada 14 Oktober 2013 walaupun jumlah masa terkumpul adalah bermula pada 17 Oktober 2013?

Berdasarkan Perintah Am 40 Bab C 1974 menjelaskan bahawa Cuti Gantian layak dipertimbangkan kepada adalah pegawai yang diarahkan menjalankan tugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan tetapi tidak berkelayakan mendapatkan bayaran lebih masa atau sebarang bayaran khas, layak diberi Cuti Gantian mengikut syarat yang ditetapkan dan diluluskan oleh Ketua Jabatan.

Cuti Gantian boleh diluluskan sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa tersebut. Satu hari Cuti Gantian bersamaan 9 jam kerja-kerja lebih masa dan jumlah jam kerja lebih masa yang boleh dikumpulkan bagi tujuan Cuti Gantian adalah dalam tempoh 2 bulan sahaja dan boleh digunakan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kelulusan kerja lebih masa yang diberikan oleh Ketua Jabatan sebagaimana yang dijelaskan dalam perenggan 5.2, SPP 1/1980, PP 9/1991 dan PP 4/2002.

Oleh yang demikian, Cuti Gantian kepada pegawai tidak boleh dikebelakangkan tarikhnya sebagaimana dijelaskan di perenggan 2 di atas.

CUTI SAKIT

1. Seorang pegawai telah jatuh sakit semasa bercuti rehat di Singapura. Beliau telah menerima rawatan di klinik swasta dan diberikan cuti sakit selama 2 hari. Bolehkan sijil sakit tersebut diterima?

Berdasarkan surat edaran JPA rujukan JPA(S)223/8/3 Klt.15 (9) bertarikh 21 Oktober 2010 - Penambahbaikan Dasar Mengenai Penerimaan Sijil Sakit Yang Dikeluarkan Oleh Hospital/ Klinik Di Singapura menjelaskan bahawa:

Ketua Jabatan boleh menerima sijil sakit yang dikeluarkan oleh klinik/ hospital di Singapura bagi tujuan meluluskan kemudahan Cuti Sakit kepada pegawai tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. pegawai telah mendapatkan kelulusan ke luar negara dari Ketua Jabatan bagi apa-apa tujuan sekalipun;
 2. bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit luar di klinik/ hospital di Singapura, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima terhad bagi tempoh jumlah tidak melebihi 15 hari dalam sesuatu tahun kalendar. Jumlah 15 hari ini adalah termasuk jumlah penerimaan sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta di dalam negara tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sepertimana yang dijelaskan dalam PP 2/2006.
 3. bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit dalam di klinik/ hospital di Singapura, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima terhad bagi tempoh tidak melebihi 90 hari dalam sesuatu tahun kalendar; dan
 4. bagi pegawai yang berkhidmat di sempadan Malaysia-Singapura yang mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di klinik/ hospital di negara berkenaan, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima tertakluk kepada peraturan di perenggan (b) di atas.

CUTI KURSUS SAMBILAN (CKS) BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN SECARA JARAK JAUH (PJJ)

1. Apakah Syarat Untuk Mendapatkan Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS)?

Berdasarkan perenggan 7, SPP Bil. 7 Tahun 2009, Ketua Jabatan boleh mempertimbangkan pemberian CKS tertakluk kepada syarat berikut:

 1. Pegawai telah disahkan dalam perkhidmatan;
 2. Pegawai telah terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Jabatan untuk mengikuit pengajian secara jarak jauh;
 3. Kursus yang diikuti adalah kursus yang telah mendapat pengiktirafan Unit Pengiktirafan Kelayakan Perkhidmatan Awam, Sektor Pengajian Tinggi bagi maksud lantikan ke dalam perkhidmatan awam yang boleh disemak melalui laman web JPA : eSISRAF;
 4. Kemudahan CKS hanya layak untuk dua (2) kali sepanjang tempoh perkhidmatan;
 5. Bilangan CKS yang diambil perlu direkod di ruang Maklumat Perkhidmatan dan Maklumat Cuti Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai;
 6. Kemudahan yang diberikan bukan satu hak mutlak pegawai dan ianya tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan; dan
 7. Kemudahan CKS (iaitu Cuti Tanpa Rekod bagi mengikuti kursus intensif sebanyak 30 hari bagi satu tahun pengajian) tidak boleh dibawa ke tahun hadapan, sekiranya pegawai tidak menggunakan kemudahan ini pada tahun semasa.

Kursus intensif meliputi modul-modul yang mewajibkan pegawai mengikutinya secara sepenuh masa seperti berikut:

 1. kuliah;
 2. tutorial;
 3. seminar/ bengkel/ kolokium; dan
 4. latihan amali/ latihan industri yang kurang daripada 30 hari.

2. Sekiranya Seorang Pegawai Telah Memulakan Pengajian Secara Jarak Jauh Sebelum Berkhidmat Dengan Kerajaan Dan Meneruskan Pengajian Setelah Dilantik Ke Perkhidmatan Awam, Adakah Pegawai Tersebut Layak Untuk Menikmati Kemudahan CKS?

Pegawai belum layak dipertimbangkan kemudahan CKS selaras dengan peruntukan SPP Bil. 7/2009 kerana belum disahkan dalam perkhidmatan.

Walau bagaimanapun, bagi maksud menduduki peperiksaan, pegawai layak dipertimbangkan kemudahan Cuti Tanpa Rekod (CTR) di bawah peruntukan Perintah Am Bab C 44.

PERATURAN MEMBERIKAN KEBENARAN TIDAK HADIR KERJA ATAS SEBAB-MUSABAB KECEMASAN AM

1. Seorang pegawai diarahkan berpindah ke pusat pemindahan banjir kerana rumah/tempat kediaman dinaiki air. Pegawai berada selama seminggu di pusat pemindahan banjir sementara menunggu banjir surut untuk kembali ke rumah.  Dalam tempoh berada di pusat pemindahan banjir, pegawai boleh hadir ke pejabat kerana tidak terhalang perjalanan daripada pusat pemindahan banjir ke pejabat. Dalam kes ini, adakah peruntukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/1986 juga terpakai kepada pegawai  bagi tempoh selama mana pegawai berada di pusat pemindahan banjir tersebut?

Berdasarkan PP 1/1986, Ketua-ketua Jabatan diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan keadaan memaksa pegawai itu tidak dapat hadir bekerja. Pertimbangan oleh Ketua Jabatan dalam melaksanakan pekeliling ini adalah seperti berikut:

 1. Pegawai tidak hadir bekerja atas sebab-sebab kecemasan seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jambatan runtuh atau lain-lain malapetaka dan bencana alam, perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa;
 2. Kes-kes bencana dan kemalangan yang berlaku atas peribadi atau atas harta benda seseorang pegawai tidak dianggap kecemasan am dan hendaklah mengambil cuti lain yang layak;
 3. Pegawai perlu memaklumkan perkara ini kepada Ketua Jabatan dengan menggunakan borang permohonan seperti di lampiran kepada PP 1/1986 cuti bagi tempoh tidak hadir itu;
 4. Mendapatkan pengesahan tentang bencana alam tersebut dari Pegawai Daerah, Penghulu, Pejabat Polis, Jabatan Penerangan, Jabatan Kebajikan dan Siaran Media Massa;
 5. Tempoh kebenaran tidak hadir kerja yang boleh diberikan adalah sepanjang tempoh berlaku kecemasan am atau bencana alam;
 6. Sekiranya Ketua Jabatan tidak berpuas hati dengan perakuan yang dikemukakan, maka Ketua Jabatan boleh memotong cuti rehat tahunan pegawai ataupun menganggap tempoh itu sebagai cuti tanpa gaji sekiranya cuti rehat tahunan pegawai sudah habis digunakan.

Dalam kes ini, pegawai telah diarahkan berpindah ke Pusat Pemindahan Banjir kerana rumah/tempat kediaman telah dinaiki air. Walaupun perjalanan pegawai dari Pusat Pemindahan ke tempat bekerja tidak terhalang, tetapi situasi dan keadaan memaksa pegawai tidak dapat hadir bekerja boleh dipertimbangkan untuk diberikan kebenaran tidak hadir kerja di bawah PP Bil. 1/1986 oleh Ketua Jabatan sepertimana yang dijelaskan di Perenggan 3.1 pekeliling tersebut. Pada masa yang sama, semua peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam PP Bil. 1/1986 hendaklah dipatuhi.

2. Seorang pegawai pulang ke kampung di Kelantan tetapi tidak dapat kembali ke Kuala Lumpur kerana jalan ditutup akibat banjir. Adakah pegawai layak dipertimbangkan tidak hadir bekerja di bawah PP Bil 1/1986?

Berdasarkan perenggan 1.1, PP Bil. 1/1986, pegawai-pegawai tidak hadir bekerja atas sebab-sebab kecemasan seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jambatan runtuh atau lain-lain malapetaka dan bencana alam, perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa boleh dipertimbangkan kemudahan tersebut. Ketua Jabatan boleh mendapatkan pengesahan tentang bencana alam tersebut dari Pegawai Daerah, Penghulu, Pejabat Polis, Jabatan Penerangan, Jabatan Kebajikan dan Siaran Media Massa. Walau bagaimanapun, Ketua Jabatan hendaklah memastikan semua peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam PP Bil. 1/1986 hendaklah dipatuhi.

3. Status warga KPM yang dilantik sebagai sukarelawan bagi membantu mangsa banjir, adakah pegawai layak diberi kemudahan Cuti Tanpa Rekod atau pelepasan dan dianggap bertugas rasmi?

Berdasarkan maklum balas surat JPA rujukan JPA(SARAAN)262/6/3-11 Klt.8 (57) bertarikh 26 Februari 2015 menjelaskan bahawa :

 1. Sekiranya program sukarelawan tersebut merupakan anjuran Kementerian/ Jabatan, Ketua Jabatan dengan menggunakan budi bicaranya dan atas kepentingan perkhidmatan, boleh mengarahkan pegawai untuk membantu mangsa banjir/ memulihkan keadaan serta fasiliti-fasiliti yang berkenaan seolah-oleh pegawai menjalankan tugas rasminya.
 2. Bagi program anjuran NGO dan atas kerelaan pegawai untuk membantu, tiada peruntukan kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi tujuan tersebut. Walau bagaimanapun, pegawai boleh menggunakan kemudahan Cuti Rehat yang ia berkelayakan bagi tujuan tersebut.

CUTI KUARANTIN - PP/ BIL 11/ TAHUN 2016/ BERKUAT KUASA 1 JANUARI 2017

1. Apakah yang dimaksudkan dengan perakuan kuarantin?

Berdasarkan PP Bil. 11/2016, perakuan secara bertulis atau melalui sijil sakit oleh pegawai perubatan Kerajaan atau swasta.

Perakuan atau sijil sakit tersebut hendaklah di atas nama anak yang dijangkiti penyakit berjangkit yang disenaraikan di Lampiran A PP Bil. 11/2016 sahaja atau pindaannya dari semasa ke semasa, bukannya atas nama pegawai.

Kemudahan Cuti Kuarantin ini hanya diperuntukkan untuk menjaga anak yang disahkan dijangkiti penyakit yang tersenarai di Lampiran A PP Bil. 11/2016.

2. Bagaimana pula jika pegawai yang diberi perintah kuarantin?

Pegawai yang diberi perintah kuarantin adalah layak mendapat Cuti Kuarantin bergaji penuh sepanjang tempoh kuarantin selaras dengan peraturan dan ketetapan di bawah Perintan Am 24 Bab C (Cuti).

3. Berapakah tempoh kelayakan Kemudahan Cuti Kuarantin?

 1. Tempoh yang diluluskan adalah terhad kepada maksimum lima (5) hari bagi setiap kes walaupun tempoh perakuan untuk sesuatu kes tersebut adalah melebih lima (5) hari, tidak termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasaan am.

Contoh 1: Tempoh perakuan bermula 9 Januari 2017 hingga 20 Januari 2017 (12 hari, termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am).

Pegawai boleh menggunakan Kemudahan Cuti Kuarantin terhad kepada maksimum lima (5) hari sahaja sepanjang tempoh perakuan bagi satu kes kuarantin, tidak temasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. Dalam kes ini, pegawai boleh memohon Cuti Kuarantin mulai 9 Januari 2017 atau pada bila-bila masa dalam tempoh 9 Januari 2017 hingga 2017, dan tidak semestinya digunakan lima (5) hari secara berturut-turut.

Contoh 2: Tempoh perakuan bermula 9 Januari 2017 hingga 12 Januari 2017 (4 hari). Pegawai boleh menggunakan Kemudahan Cuti Kuarantin terhad kepada empat (4) hari sahaja sepanjang tempoh perakuan tersebut, walaupun kelayakan lima (5) hari.

Contoh 3: Tempoh perakuan bermula 9 Januari 2017 hingga 13 Januari 2017 (5 hari). Pegawai hanya bercadang menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin selama empat (4) hari sahaja demi kepentingan perkhidmatan walaupun kelayakan lima (5) hari. Oleh yang demikian, baki satu (1) hari tersebut tidak boleh di bawa ke hadapan bagi kes kuarantin yang lain.

 1. Sekiranya anak yang sama/ lain dijangkiti penyakit berulang atau penyakit lain yang tersenarai di Lampiran A PP Bil. 11/2016, pegawai berkelayakan mendapat Kemudahan Cuti Kuarantin berdasarkan tempoh perakuan yang dinyatakan.

Contoh 1: Pegawai A telah menggunakan Kemudahan Cuti Kuarantin kerana anak sulungnya yang sakit pada 9 Januari 2017 sehingga 13 Januari 2017 (5 hari). Namun begitu, anak beliau sekali lagi telah dijangkiti penyakit yang sama dan diberi tempoh perakuan bermula 2 Februari 2017 sehingga 10 Februari 2017.

Pegawai A layak mendapat Cuti Kuarantin terhad kepada maksimum lima (5) hari sahaja sepanjang tempoh perakuan bagi kes 2 Februari 2017 sehingga 10 Februari 2017 tersebut, tidak termasuk hari rehat, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.

Contoh 2: Pegawai B telah menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin kerana anak sulungnya yang sakit pada 9 Januari 2017 sehingga 13 Januari 2017 (5 hari). Selepas itu, anak keduanya pula dijangkiti penyakit yang sama dan diberi tempoh perakuan bermula 13 Januari 2017 sehingga 20 Januari 2017 (8 hari).

Pegawai B layak mendapat Cuti Kuarantin untuk anak keduanya selepas tamat tempoh Cuti Kuarantin anak sulungnya pada 13 Januari 2017. Jika pegawai ingin menggunakan Cuti Kuarantin untuk anak kedua bermula 13 Januari 2017, maka Cuti Kuarantin anak sulungnya perlu dipendekkan kepada 12 Januari 2017.

 1. Sekiranya suami/ isteri merupakan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan, kedua-dua pegawai suami/ isteri layak mendapat kemudahan Cuti Kuarantin maksimum lima (5) hari dan boleh digunakan secara serentak atau secara berasingan terhad selama tempoh perakuan yang dikeluarkan mengikut mana yang lebih rendah.

Contoh: Pegawai C dan pegawai D kedua-duanya merupakan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Mereka adalah suami dan isteri. Anak sulung mereka telah dijangkiti penyakit yang tersenarai di Lampiran A PP Bil. 11/2016 dan diberi tempoh perakuan kuarantin bermula 9 Januari 2017 sehingga 20 Januari 2017 (12 hari, termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am). Sehubungan dengan itu, pegawai C dan pegawai D boleh menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin maksimum lima (5) hari secara serentak atau secara berasingan.

4. Apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan Cuti Kuarantin pada bila-bila masa?

Pegawai boleh menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin pada bila-bila masa dalam tempoh perakuan yang diberikan oleh pegawai perubatan Kerajaan atau swasta.

Contoh 1: Tempoh perakuan bermula 2 Februari 2017 sehingga 10 Februari 2017 (9 hari, temasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am). Pegawai hanya bercadang menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin bermula 6 Februari 2017 sehingga 10 Februari 2017 (4 hari) sahaja kerana 9 Februari 2017 merupakan hari kelepasan am (Hari Thaipusam). Sehubungan dengan itu, kemudahan Cuti Kuarantin pegawai hanya diluluskan sebanyak empat (4) hari sahaja dan baki satu (1) hari tidak boleh di bawa ke hadapan bagi kes kuarantin yang lain.

Contoh 2: Tempoh perakuan bermula 2 Februari 2017 sehingga 13 Februari 2017 (12 hari, temasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am). Pegawai hanya bercadang menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin bermula 6 Februari 2017 sehingga 13 Februari 2017 (5 hari) sahaja kerana 9 Februari 2017 merupakan hari kelepasan am (Hari Thaipusam), 11 Februari 2017 dan 12 Februari 2017 merupakan hari rehat mingguan dan hari kelepasan mingguan. Sehubungan dengan itu, kemudahan Cuti Kuarantin pegawai hanya diluluskan sebanyak lima (5) hari sahaja.

5. Bagaimana sekiranya anak tersebut mengalami hilang upaya kekal selepas berusia 21 tahun?

 1. Syarat anak yang dikuarantin adalah berumur di bawah 18 tahun atau jika masih belajar di bawah 21 tahun; dan
 2. Dengan tidak mengira usia anak tersebut, sekiranya cacat otak dari segi jasmani dan secara kekal serta tidak berupaya menanggung dirinya sendiri, dengan syarat kesemua perkara tersebut berlaku ketika usia anak itu di bawah 21 tahun.

Contoh: Pegawai E mempunyai seorang anak yang berusia 23 tahun yang mengalami hilang upaya kekal kerana mengalami kemalangan jalan raya pada usia anak tersebut 22 tahun. Sehubungan dengan itu, sekiranya anak tersebut menghidap penyakit berjangkit seperti senarai penyakit di Lampiran A PP Bil. 11/2016, pegawai E tidak layak mendapat kemudahan Cuti Kuarantin kerana anaknya mengalami hilang upaya kekal selepas berusia 21 tahun.

6. Apakah yang dimaksudkan penjagaan sementara?

 1. Bagi pegawai yang diberi hak penjagaan sementara oleh ibu bapa asal anak selain daripada yang dinyatakan di perenggan 8(a) – (e) PP Bil. 11/2016, untuk apa-apa jua sebab bagi suatu tempoh yang berterusan sekurang-kurangnya satu (1) bulan, pegawai tersebut layak mendapat kemudahan Cuti Kuarantin.

Dalam hal ini, anak pegawai lain bermaksud, anak kepada sesiapa sahaja (penjawat awam atau swasta) asalkan penjaga tersebut merupakan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang diberikan hak penjagaan semasa ketiadaan ibu dan bapa atas apa-apa jua sebab.

 1. Apakah dokumen pengesahan penjagaan sementera yang diperlukan?

Perakuan bertulis bagi hak penjagaan bagi suatu tempoh yang berterusan sekurang-kurangnya satu (1) bulan hendaklah diberikan oleh ibu atau bapa kepada penjaga sementara yang merupakan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Contoh 1: Pegawai F telah diberi hak penjagaan sementara oleh jirannya (pekerja swasta), untuk menjaga anak mereka yang berusia 7 tahun selama dua (2) bulan kerana bertugas di luar negara. Sekiranya anak jagaan tersebut didapati menghidap penyakit berjangkit seperti senarai penyakit di Lampiran A PP Bil. 11/2016, pegawai F layak mendapat kemudahan Cuti Kuarantin.

Contoh 2: Pegawai G telah diberi hak penjagaan sementara oleh adiknya yang bertugas di Majlis Daerah Bentong untuk menjaga anaknya yang berusia tujuh (7) tahun selama 45 hari untuk menunaikan fadhu haji. Selepas dua (2) minggu, anak jagaan sementara tersebut disahkan menghidap chickenpox dan diberi perakuan kuarantin selama enam (6) hari.

Pegawai G layak mendapat Cuti Kuarantin selama lima (5) hari, tidak termasuk hari mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am memandangkan perakuan bertulis ibu atau bapa anak tersebut diberi melebihi satu (1) bulan.

7. Nyatakan keadaan yang tidak melayakkan pegawai mendapat kemudahan Cuti Kuarantin.

Kemudahan Cuti Kuarantin tidak layak diberikan bagi keadaan yang berikut:

 1. ibu dan bapa yang anaknya tidak mendapat penyakit berjangkit tetapi dibimbangi boleh menjadi pembawa penyakit berjangkit kerana terdapat anak-anak di taska/ sekolah yang disahkan mendapat penyakit berjangkit; dan
 2. ibu bapa yang anaknya disahkan sihat tetapi taska/ sekolah telah diisytihar sebagai kawasan yang dikuarantin untuk mencegah daripada merebaknya penyakit berjangkit.

BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN  DAN BAYARAN INSENTIF TUGAS PENGURUSAN STOR

1. Seorang Pembantu Tadbir (P/O) telah diarahkan oleh Ketua Jabatan untuk menjalankan tugas kewangan dan tugas pengurusan stor secara sepenuh masa kerana kekurangan kakitangan. Adakah pegawai layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan dan Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor?

Tidak Layak. Pegawai tidak menepati syarat kelayakan mengikut PP 3/1999 dan PP 5/2001 iaitu menjalankan tugas kewangan sepenuh masa atau menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa.

2. Seorang Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 yang diarah menanggung kerja dan menjalankan tugas pengurusan stor kerana penyandang sedia ada bercuti sakit selama 3 bulan. Bolehkah pegawai ini dibayar BITPS?

Tidak Layak. Mengikut peruntukan di perkara 3, PP 8/1999, Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) layak dibayar kepada PT(P/O) yang menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa. Oleh kerana pegawai berkenaan diarahkan menanggung tugas jawatan pengurusan stor, bermakna pegawai perlu menjalankan tugas sendiri disamping tugas jawatan yang ditanggung kerja. Dalam hal ini, pegawai tidak layak dibayar BITPS kerana tugas yang dijalankan tidak boleh ditakrifkan sebagai menjalankan tugas pengurusan stor sepenuh masa dan pegawai berkenaan tidak layak dibayar BITPS.

 

 PEGAWAI BERTUKAR WILAYAH

1. Apakah elaun dan kemudahan yang layak dinikmati oleh ‘pegawai yang bertukar wilayah’?

Pegawai yang bertukar wilayah layak diberi elaun dan kemudahan seperti berikut:

 1. Bayaran Insentif Wilayah;
 2. Elaun Perumahan Wilayah;
 3. Elaun Gangguan;
 4. Tambang Mengunjungi Wilayah Asal; dan
 5. Tambang Ehsan.

IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP)

1. Adakah seseorang yang menduduki Rumah Kerajaan layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan?

Berdasarkan PP 8/2015, Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan termasuk perkhidmatan Bomba dan perkhidmatan Penjara yang menduduki Rumah Biasa Kerajaan (kuarters) layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) pada kadar 25% daripada kadar ITP pegawai. Pegawai yang diperuntukkan Rumah Biasa Kerajaan di Labuan layak menerima 50% daripada kadar ITP pegawai.

PENANGGUNGAN KERJA

 1. Bolehkah kekosongan jawatan Pembantu Tadbir Rendah yang diduduki oleh penyandang (P/O) N17(KUP) ditanggung kerja

Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah (PTR) telah dimansuhkan melalui PP 6/2009. Sehubungan dengan itu, jawatan PTR (jumud) yang kosong tidak boleh dilaksanakan secara penanggungan kerja selepas tarikh berkuat kuasanya pekeliling tersebut iaitu 2 Julai 2009.

2. Bolehkah pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan diarah menanggung kerja. Bolehkah diberi pengecualian jika tidak ada pegawai lain yang layak?

Tidak Boleh. Dibawah Perenggan 6.2 PP 17/2007, pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan boleh diperakukan penanggungan kerja dengan syarat pegawai telah berkhidmat sekurang-kurangnya satu tahun. Pengecualian tidak boleh diberi walaupun tiada pegawai lain yang layak. Perakuan boleh dibuat kepada pegawai yang berada dalam organisasi di lokasi berlainan tetapi dalam lingkungan 25km dengan mengambil kira keperluan dan keberkesanan tugas secara tanggung kerja.

3. Siapakah yang meluluskan Penanggungan Kerja jawatan berlainan skim perkhidmatan ?

Semua permohonan pengganungan kerja jawatan berlainan skim perkhidmatan perlu diangkat kepada Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KPM.

4. Apakah jawatan yang tidak sesuai diisi dengan kaedah penanggungan kerja ?

Jawatan SIPartners+, SISC+, FasiLINUS, Guru Kanan Matapelajaran, dan Pembantu Pengurusan Murid. Bagi Guru Penolong Kanan Tingkatan Enam hanya boleh ditanggung kerja oleh guru yang mengajar matapelajaran yang sama, manakala Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas hanya boleh ditanggung kerja oleh guru yang mengajar Pendidikan Khas.

BAYARAN INSENTIF KANAK-KANAK CACAT

1. Siapakah yang layak menerima Bayaran Insentif Kanak-Kanak Cacat dengan kadar RM250?

Selaras dengan SPP 1/2001 dan SPP 1/2008, pegawai yang layak menerima bayaran insentif adalah:

 1. Pengetua/Guru Besar di Sekolah Pendidikan Khas;
 2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas;
 3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar di kelas percantuman di sekolah biasa; dan
 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar murid-murid berkeperluan khas di SMT/SMV & Politeknik.

ELAUN WARDEN

 1. Apakah kelayakan elaun sekiranya seorang Ketua Warden/ Warden tidak menduduki Rumah Khas Jabatan yang telah disediakan?

Di bawah peruntukan SPK 6/1995 dan SPP 3/1997, seorang Ketua Warden/Warden yang menerima elaun warden hendaklah tinggal Rumah Khas Jabatan yang telah disediakan. Sekiranya Rumah Khas Jabatan disediakan tetapi tidak diduduki maka Ketua Warden/Warden tidak layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan/Elaun Perumahan Wilayah dan Bayaran Perumahan Khas. Ketua Warden/Warden hanya layak menerima Elaun Warden dan Bayaran Sara Hidup sahaja.

2. Berapakah kadar bayaran elaun Ketua Warden dan Warden?

Elaun Ketua Warden - (RM280 sebulan)

Elaun Warden - (RM240 sebulan)

 

 

 

 

 

 

ELAUN TANGGUNGJAWAB

1. Siapakah yang layak menerima Elaun Tanggungjawab dan berapakah kadar bayarannya?

Selaras dengan SPP KPM 3/1990, SPP KPM 3/1993 dan SPP KPM 3/2002, Elaun Tanggungjawab layak dibayar kepada PPP yang telah dilantik mengikut kategori berikut:

Jawatan/ Sekolah

Kadar

Sekolah Menengah Gred A

 • GPK Pentadbiran
 • GPK HEM
 • GPK Kokurikulum
 • Penyelia Petang
 • GKMP (Bahasa, Kemanusiaan, Sains dan Matematik, Teknik dan Vokasional)

RM120 Sebulan

Sekolah Menengah Gred B

 • GPK Pentadbiran
 • GPK HEM
 • GPK Kokurikulum
 • Penyelia Petang

RM120 Sebulan

Sekolah Rendah Gred A dan Gred B

 • GPK Pentadbiran
 • GPK HEM
 • GPK Kokurikulum
 • Penyelia Petang

RM60 Sebulan

 

 ELAUN PENGETUA/GURU BESAR

 1. Berapakah kadar bayaran elaun bagi Pengetua/Guru Besar?

Elaun Pengetua adalah sebanyak RM 300 sebulan dan Elaun Guru Besar adalah sebanyak RM 200 sebulan.

 

ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN (EKMLTK)

 1. Apakah kriteria yang melayakkan seorang pegawai dibayar elaun EKMLTK?

PPP dan AKP yang diarah berkhidmat di sekolah-sekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Pedalaman 1 (P1), Pedalaman 2 (P2) atau Pedalaman 3 (P3).

2. Berapakah kadar bayaran yang layak di terima oleh pegawai mengikut kategori kawasan pendalaman?

Sekolah kategori P1 - RM 500 sebulan

Sekolah kategori P2 - RM1,000 sebulan

Sekolah kategori P3 - RM1,500 sebulan

3. Siapakah yang layak di bayar, sekiranya pasangan suami isteri berkhidmat di sekolah P1, P2 dan P3?

Kedua-duanya layak di bayar elaun EKMLTK.

BAYARAN INSENTIF PEDALAMAN

1. Apakah perbezaan diantara elaun BIP dan EKMLTK?

BIP dibayar kepada Pegawai Perkhidmatan Awam sebagai galakan untuk berkhidmat di kawasan pedalaman yang diiktiraf oleh SUK Negeri. Manakala EKMLTK dibayar khusus untuk PPP dan AKP yang berkhidmat di sekolah pedalaman untuk menarik minat dan mengekalkan mereka untuk berkhidmat di kawasan tersebut.

ELAUN BALIK KAMPUNG

1. Apakah kriteria dan syarat pembayaran Elaun Balik Kampung (EBK)?

Diberi kepada pegawai yang diarah berkhidmat di sekolah-sekolah pedalaman yang dikategorikan sebagai Pedalaman 1 (P1), Pedalaman 2 (P2) atau Pedalaman 3 (P3).

2. Berapakah kadar bayaran Elaun Balik Kampung (EBK)?

Mengikut tuntutan perjalanan sebenar pegawai tidak termasuk elaun makan dan bayaran penginapan.

IMBUHAN TETAP PERUMAHAN KEPADA PEGAWAI YANG MENDUDUKI RUMAH SUB-STANDARD

 1. Apakah maksud rumah Sub-Standard di kawasan pedalaman?

PPP dan AKP yang berkhidmat di kawasan pedalaman dibayar ITP jika rumah yang didiami mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri.

2. Apakah kriteria dan syarat pembayaran imbuhan ITP kepada PPP dan AKP yang menduduki Rumah Sub-Standard di kawasan pedalaman?

ITP pada kadar penuh mengikut kumpulan/ gred jawatan.

 

ELAUN PERUMAHAN WILAYAH

1. Apakah yang dimaksudkan dengan pegawai yang bertukar wilayah dan takrifan “berasal” ?

Pegawai yang bertukar wilayah bermaksud pegawai yang berasal dari wilayah iaitu Sabah, Sarawak, Labuan atau Semenanjung dan berkhidmat di wilayah berasingan daripada wilayah asal. Takrifan “berasal” pegawai pula adalah merujuk kepada wilayah kelahiran ibu atau bapa pegawai.

2. Bolehkah EPW dibayar kepada pegawai yang bertugas di Sabah sedangkan ianya telah dilahirkan di Sabah dan ibu bapanya juga adalah berasal dari Sabah?

Tidak. Dalam kedudukan ini, pegawai tidak layak dibayar EPW kerana tidak memenuhi kriteria takrif “berasal”.

3. Bagaimanakah kedudukan EPW pegawai yang bertugas di Semenanjung dan dilahirkan di Semenanjung sedangkan bapa pegawai berasal dari Sarawak manakala ibunya berasal dari Semenanjung?

Dalam keadaan ini, pegawai mestilah mengisytiharkan terlebih dahulu wilayah asalnya dan direkodkan dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan. Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di wilayah yang berbeza, pegawai perlu memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau bapa sebagai wilayah asalnya tertakluk kepada sekali pemilihan dalam tempoh perkhidmatan.

4. Adakah pegawai layak dibayar EPW sekiranya pegawai mendiami rumah yang telah dibeli oleh pasangannya melalui pinjaman perumahan Kerajaan?

Ya. Mengikut Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam bertarikh 14 Julai 2009, Kerajaan telah bersetuju meminda supaya pegawai yang mendiami rumah yang dibeli oleh pasangan pegawai dengan pinjaman perumahan Kerajaan di dalam stesen pegawai berkhidmat adalah layak diberi EPW.

5. Adakah EPW dibayar mengikut tarikh pegawai lapor diri di wilayah penempatan atau memohon terlebih dahulu?

PP 11/2001 menyatakan bahawa EPW dibayar kepada pegawai mulai dari tarikh pegawai melapor diri di wilayah baharu.

6. Adakah pegawai yang membeli rumah berhampiran dengan pejabat beliau bekerja dengan menggunakan pinjaman kerajaan layak dibayar EPW?

Tidak. Perenggan 6.7, PP11/2001 menjelaskan bahawa pegawai yang telah diberi kemudahan Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan adalah tidak layak dibayar EPW. Pegawai yang membeli rumah dengan pinjaman swasta adalah layak dibayar EPW.

7. Pegawai ingin menukarkan EPW kepada ITP. Ini kerana pegawai melihat kadar ITP lebih tinggi daripada kadar EPW. Adakah pegawai layak untuk menukar elaun tersebut?

Tidak. Pegawai yang telah memilih EPW adalah tidak layak menukarkan EPW kepada ITP dalam tempoh pertukaran wilayah yang sama. Walau bagaimanapun, pegawai dibenarkan membuat pemilihan baharu sekiranya melibatkan pertukaran wilayah baharu kecuali ditukarkan kembali ke wilayah asalnya.

8. Adakah pegawai suami dan isteri layak menerima Elaun Perumahan Wilayah dalam situasi suami berkhidmat di Sarawak manakala isteri berkhidmat di Sabah?

Berdasarkan perenggan 6.5 PP11/2001, pegawai suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan, boleh dibayar ITP masing-masing. Walau bagaimanapun, salah seorang antara mereka boleh memilih EPW.

BAYARAN INSENTIF WILAYAH

1. Siapakah yang layak menerima Bayaran Insentif Wilayah?

Berdasarkan PP 4/1988, Bayaran Insentif Wilayah layak dibayar kepada:

 1. Pegawai bertaraf tetap, kontrak (Contract of Service) dan guru sandaran;
 2. Pegawai yang bertukar wilayah dan ditempatkan berkhidmat di Semenanjung, Sabah, Sarawak atau Labuan; dan
 3. Pegawai dari Sabah, Sarawak atau Labuan yang bertugas di negeri asal masing - masing.

2. Apakah status kelayakan Bayaran Insentif Wilayah jika pegawai menduduki rumah kerajaan?

BIW masih layak dibayar walaupun menduduki rumah kerajaan.

3. Berapakah kadar bayaran Bayaran Insentif Wilayah?

Bayaran Insentif Wilayah dibuat mengikut lingkungan gaji yang telah ditetapkan di dalam PP 1/2012.

4. Adakah pemberhentian Bayaran Insentif Wilayah ini melibatkan kursus di luar negeri sahaja atau pun tidak kira di mana kursus diadakan yang tempohnya melebihi 3 bulan?

Ya. Bagi pegawai yang berkursus lebih dari tiga (3) bulan, sama ada di dalam atau di luar negeri, Bayaran Insentif Wilayah ini akan diberhentikan.

5. Adakah pegawai yang telah diberi Bayaran Insentif Wilayah juga layak diberi Bayaran Bantuan Sara Hidup?

Tidak. Pegawai yang dibayar Bayaran Insentif Wilayah tidak layak menerima Bantuan Sara Hidup seperti tertakluk di bawah perenggan 4, PP 28/2005.

6. Bagi pegawai yang berkursus lebih dari tiga (3) bulan, sama ada di dalam atau di luar negeri, Bayaran Insentif Wilayah akan diberhentikan, adakah pegawai layak menerima kos Bantuan Sara Hidup mengikut di mana wilayah pegawai berkursus?

Bagi pegawai yang menghadiri kursus (termasuk cuti belajar) melebihi tiga (3) bulan adalah tidak memenuhi syarat kelayakan untuk dibayar Bayaran Insentif Wilayah (BIW), sebaliknya pegawai akan dibayar Bantuan Sara Hidup (BSH) berdasarkan kepada asas pemberian elaun yang sama iaitu untuk membantu menangani kos sara hidup yang kian meningkat. Perkara ini tertakluk di dalam Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Kepada Pegawai Awam Yang Mengikuti Kursus Jangka Sederhana Dan Kursus Jangka Panjang Secara Sepenuh Masa yang dikeluarkan oleh Bahagian Modal Insan, JPA.

Berdasarkan PP 3/2012, BSH dibayar mengikut lokasi institusi pengajian bagi pegawai yang diluluskan cuti belajar/ kursus jangka panjang dalam negara. Manakala Elaun Perumahan Wilayah (EPW) juga tidak akan dibayar kepada pegawai yang mengikuti kursus melebihi 3 bulan. Pegawai akan diberikan Imbuhan Tetap Perumahan (ITP). Perkara ini tertakluk di dalam Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Kepada Pegawai Awam Yang Mengikuti Kursus Jangka Sederhana Dan Kursus Jangka Panjang Secara Sepenuh Masa yang dikeluarkan oleh Bahagian Modal Insan, JPA.

ELAUN GANGGUAN

 1. Apakah syarat dan bilakah Elaun Gangguan boleh dibayar?

Berdasarkan PP 4/1988, Elaun Gangguan (EG) merupakan suatu bayaran yang diberi kepada ‘pegawai yang bertukar wilayah’ apabila pegawai ditukarkan balik ke wilayah asalnya. Pada dasarnya, EG dibayar atas kadar sebulan gaji hakiki yang ditentukan apabila pegawai bertukar balik ke wilayah asalnya. Oleh itu, sebelum pegawai bertukar, sekiranya perlu EG dibayar secara pendahuluan sebanyak separuh daripada gaji yang diterimanya ketika itu. Baki EG akan dibayar berasaskan kepada gaji terakhir yang diterima oleh pegawai sejurus sebelum ia bertukar semula ke wilayah asalnya. Bagi dua orang pegawai suami isteri yang bertukar semula ke wilayah asal, hanya seorang sahaja yang layak menuntut Elaun Gangguan mengikut gaji siapa yang lebih tinggi.

2. Jabatan manakah yang bertanggung jawab membuat pembayaran Elaun Gangguan?

Elaun Gangguan adalah menjadi tanggungjawab pejabat terakhir pegawai berkhidmat sebelum bertukar atau kembali ke wilayah asal. Elaun Gangguan hendaklah dibayar oleh jabatan sebelum pegawai bertukar berdasarkan gaji pegawai pada masa pertukaran berlaku.

3. Adakah terdapat tempoh masa untuk tarikh mengemukakan tuntutan Elaun Gangguan?

Tuntutan Elaun Gangguan perlu dikemukakan oleh pegawai kepada Ketua Jabatan melalui tempoh masa yang munasabah iaitu setelah arahan pertukaran dikeluarkan dan sebelum perpindahan berlaku atau dalam tempoh 3 bulan dari tarikh arahan pertukaran. Penetapan tempoh 3 bulan ini adalah selaras dengan peraturan semasa berhubung Elaun Bertukar/ Berpindah Rumah sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 1995. Pembayaran Elaun Gangguan hendaklah direkodkan dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan.

KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL (TMWA)

 1. Siapakah yang layak menerima kemudahan tambang mengunjungi wilayah asal?

Layak diberi kepada pegawai bertaraf tetap yang bertukar wilayah.

2. Apakah syarat dan peraturan yang melayakkan?

 1. Untuk kali pertama pegawai hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya selama enam (6) bulan di wilayah penempatan/ tarikh lapor diri.
 2. Kelayakan kali kedua dan seterusnya ialah pada bila-bila masa di dalam tahun berikutnya selepas tarikh lapor diri pegawai di wilayah penempatan.
 3. Kemudahan tambang perjalanan pergi dan balik dari tempat tinggal pegawai di wilayah berkhidmat ke ibu negeri wilayah asal atau bandar utama bagi pegawai yang berasal dari Sabah, Sarawak atau Labuan.
 4. Diberi sekali dalam tempoh satu (1) tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan.
 5. Tempoh bercuti tanpa gaji atau bercuti separuh gaji tidak boleh diambil kira untuk menentukan kelayakan kemudahan ini. Tempoh cuti ini hendaklah ditambah kepada tempoh perkhidmatan pegawai untuk menentukan kelayakan kemudahan seterusnya.
 6. Kemudahan TMWA yang tidak digunakan dalam tempoh tersebut akan luput dan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan.
 7. Bagi kedua-dua suami isteri yang bertukar wilayah, hanya seorang sahaja layak memperolehi kemudahan TMWA atau Elaun Balik Kampung untuk membawa keluarga mengunjungi wilayah asal dalam sesuatu tahun manakala suami atau isteri menggunakan kadar bujang dalam tempoh sama.
 8. Bagi isteri atau suami atau anak-anak yang tidak mengikut pegawai bertukar wilayah, mereka dibenarkan menggunakan tambang tersebut untuk melawat pegawai berkenaan.
 9. Pegawai yang belum berkahwin yang balik ke Wilayah asalnya atas pembiayaan sendiri untuk berkahwin boleh disediakan tambang perjalanan untuk membawa isteri/ suami ke Wilayah penempatan pegawai.

3. Apakah kadar bayaran TMWA yang melayakkan?

Kemudahan TMWA boleh dituntut oleh pegawai mengikut tuntutansebenar perjalanan berdasarkan kelayakan dan gred masing-masing mengikut Pekeliling Perbendaharaan 3/2003.

TAMBANG EHSAN

1. Apakah yang dimaksudkan dengan penjelasan pegawai yang diberi kemudahan Tambang Ehsan?

Kemudahan Tambang Ehsan disediakan untuk pegawai Perkhidmatan Awam yang memenuhi takrifan ‘pegawai yang bertukar wilayah’ berdasarkan peraturan perenggan 7, PP 5/1978. Kemudahan disediakan dari tempat pegawai bertugas ke ibu kota wilayah asal pegawai sekali bagi salah satu daripada dua tujuan iaitu sakit tenat atau meninggal dunia. Pegawai layak diberi 4 kali sahaja untuk menziarahi ibu, bapa, ibu mertua dan bapa mertua yang sakit tenat atau meninggal dunia.

2. Siapakah kuasa melulus bagi permohonan Tambang Ehsan?

Kelulusan Tambang Ehsan adalah oleh Ketua Jabatan.

3. Adakah permohonan Tambang Ehsan cuma boleh diberikan kepada seorang pegawai sahaja bagi suatu urusan ?

Kemudahan Tambang Ehsan hanya diberi untuk seorang sahaja sama ada kepada pegawai dengan tambang mengikut kelayakan atau seorang ahli keluarga dengan tambang penerbangan Kelas Ekonomi.

TAMBANG MENGIRINGI JENAZAH

1. Apa yang dimaksudkan dengan Tambang Mengiringi Jenazah Bagi Ahli Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah?

Tambang Mengiringi Jenazah Bagi Ahli Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah diperuntukkan oleh Kerajaan melalui PP 5/1978 dan SPP 3/2003.

Apabila seseorang pegawai yang bertukar wilayah meninggal dunia, Kerajaan akan menanggung perbelanjaan tambang bagi semua ahli keluarga yang masih dalam tanggungan pegawai mengiringi jenazah pegawai dari tempat tinggal di wilayah berkhidmat ke tempat pengkebumiannya, di luar wilayah pegawai berkhidmat.

Isteri/suami pegawai atau seorang ahli keluarga pegawai kemudian dibenarkan kembali ke tempat tinggal di wilayah pegawai berkhidmat untuk urusan pemindahan barang-barang atas tanggungan Kerajaan.

ELAUN BANTUAN SARA HIDUP (BSH)

1. Adakah pegawai yang diluluskan Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) layak dibayar BSH?

Ya. Pegawai yang diluluskan CBSG dalam negeri layak dibayar BSH atas kadar separuh apabila genap sebulan kalendar mulai tarikh CBSG mengikut kadar kawasan institusi berkenaan.

2. Adakah pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas Jawatan/ Jabatan (dalam lingkungan 25km dari pejabat) yang dibayar Bayaran Perumahan Khas layak BSH dengan kadar separuh.

Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas Jawatan/ Jabatan yang dibayar Bayaran Perumahan Khas juga layak diberi BSH atas kadar separuh (50%) daripada kadar pegawai yang tidak diperuntukkan Rumah Kerajaan.

PENJUMUDAN SKIM PEMBANTU TADBIR RENDAH

 1. Siapakah yang terlibat dalam pertukaran pelantikan ke Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17?

Pembantu Tadbir Rendah Gred N11, N14 dan Operator Mesin Prosesan Data Gred F11, F14,

2. Apakah syarat pertukaran pelantikan ke Skim Pembantu Tadbir?

 1. ) Pegawai yang memiliki kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat sijil tersebut akan ditukar lantik ke Gred N17; dan
 2. ) Pegawai yang tidak memiliki kelayakan SPM akan ditukar lantik ke Gred N17 mengikut kelonggaran syarat seperti berikut:

(i) Memiliki kelayakan PMR/SRP atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berpengalaman sekurang-kurangnya enam (6) tahun dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah atau Operator Mesin Prosesan Data pada Tarikh kuatkuasa pertukaran pelantikan; atau

(ii) Tamat darjah enam (6) sekolah rendah bantuan penuh Kerajaan serta berpengalaman sekurang-kurangnya lima belas (15) tahun dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah atau Operator Mesin Prosesan Data pada Tarikh kuatkuasa pelantikan.

3. Bilakah tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan bagi PT(P/O) Gred N17?

Pegawai yang telah disahkan di dalam jawatan asal, hendaklah disahkan dalam perkhidmatan di jawatan Pembantu Tadbir (P/O) N17 pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.

4. Bagi tujuan dihakikikan, adakah pegawai perlu bertukar sekolah untuk mengisi kekosongan N17 hakiki?

Pegawai boleh mengisi mana-mana jawatan PT(P/O) N17 hakiki yang kosong.

5. Bolehkah PT(P/O) Gred N17 yang telah ditukar lantik kekal dijabatan yang sama dengan menggunakan post PTR Gred N11 / N14?

Ketua Jabatan hendaklah menempatkan PT(P/O) Gred N17 yang ditukar lantik di jawatan Pembantu Tadbir (P/O) yang kosong. Sekiranya tiada kekosongan, pegawai boleh dikekalkan di jawatan asal secara KUP.

6. Bolehkah PT(P/O) Gred N17 yang telah ditukar lantik mengisi kekosongan PT (P/O) dijabatan yang sama?

PT(P/O) N17 yang telah ditukar lantik boleh mengisi kekosongan jawatan hakiki di Jabatan yang sama.

7. Bolehkah PT(P/O) KUP memohon pertukaran suka sama suka dengan PT(P/O) KUP yang berada di jabatan lain?

PT (P/O) N17 (KUP) hendaklah mengisi jawatan hakiki PT(P/O) N17. Sehubungan itu, pertukaran suka sama suka dengan PT (P/O) N17(KUP) yang lain adalah tidak dibenarkan.

8. Apakah yang terjadi kepada perjawatan PT (P/O) KUP sekiranya penyandang bertukar keluar atau mengisi kekosongan PT(P/O) Gred N17 ditempat lain?

Sekiranya penyandang PT(P/O), N17 (KUP) bertukar keluar, jawatan tersebut adalah jumud dan tidak boleh diisi. Jabatan hendaklah memaklumkan Cawangan Perjawatan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia bagi tujuan pemansuhan waran perjawatan.

9. Bolehkah PT(P/O) Gred N17 KUP dinaikkan pangkat ke Gred N22?

PT (P/O) Gred N17 KUP boleh dinaikkan pangkat ke Gred N22.

10. Siapakah yang meluluskan Pengesahan Dalam Perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir Rendah setuju ditukar lantik? PTR di Negeri. PTR Bahagian?

Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP) bagi Pembantu Tadbir Rendah (PTR), N11 yang telah ditukar lantik ke Pembantu Tadbir (P/O), N17 adalah seperti berikut :

 1. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi) - Bagi yang berkhidmat di Bahagian atau institusi di bawah tanggungjawab bahagian
 2. Pengaran Pendidikan Negeri - Bagi yang berkhidmat di JPN/PPD atau sekolah di bawah tanggungjawab JPN.

 

PERTUKARAN BUKAN GURU

1. Bilakah permohonan pertukaran dalaman Anggota Kumpulan Pelaksana di Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dimohon?

Permohonan pertukaran boleh dibuat melalui aplikasi eTukar Bukan Guru (eTBG) yang dibuka 4 kali setahun.

2. Siapakah yang boleh meluluskan pertukaran dalam negeri (AKP) bagi sekolah harian biasa?

 1. a) Pertukaran AKP bagi sekolah harian biasa dalam negeri yang sama adalah di bawah bidang kuasa Pengarah Pendidikan Negeri.

3. Bagaimanakah proses kelulusan pertukaran dibuat?

Kelulusan pertukaran setiap permohonan dibuat dengan mengambil kira persetujuan dan syarat yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan pemohon dan panel pertukaran yang telah dibentuk.

4. Adakah AKP boleh mengemukakan rayuan bagi permohonan pertukaran yang gagal?

Rayuan pertukaran hanya dibenarkan bagi kes-kes tertentu dan telah mendapat kelonggaran syarat dari Ketua Jabatan pemohon.

5. Adakah penggunaan surat sokongan daripada pemimpin Kerajaan dan individu berpengaruh dibenarkan bagi permohonan pertukaran?

Setiap permohonan diberi pertimbangan adil dan sewajarnya terhadap permohonan. BPSM juga memberi pertimbangan terhadap setiap permohonan pertukaran berdasarkan Garis Panduan Tindakan Ke Atas Sokongan Yang Diterima Daripada Pemimpin Kerajaan, Individu Berpengaruh Atau Mana-Mana Orang Mengenai Sesuatu Urusan Kerajaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri berkuatkuasa 8 Mac 2010.

6. Adakah permohonan pertukaran boleh dibatalkan?

Pemohon boleh membatalkan permohonan pertukaran yang telah dibuat sebelum kelulusan pertukaran dikeluarkan.

7. Adakah kelulusan pertukaran boleh dibatalkan?

Pemohonan batal bagi setiap kelulusan pertukaran adalah tidak dibenarkan kerana ianya telah mengganggu pusingan pertukaran bagi pemohon yang lain. Setiap pemohon perlu mengambil kira setiap risiko yang perlu ditanggung apabila membuat permohonan pertukaran.

8. Adakah pemohon boleh mengemukakan permohonan pertukaran ke tempat (sekolah/JPN/ PPD atau Institusi) tertentu sahaja?

Setiap pemohon tidak dibenarkan membuat tempahan bagi tempat untuk bertukar. Kelulusan setiap pertukaran akan dibuat berdasarkan kekosongan atau suai padan di daerah yang dimohon.

PERTUKARAN JAWATAN KUMPULAN (POOL)

1. Apakah kriteria-kriteria yang boleh dipertimbangkan untuk ditempatkan ke dalam Jawatan Kumpulan?

Kriteria-kriteria yang melayakkan pegawai ditukarkan ke Jawatan Kumpulan adalah seperti berikut:-

(i) Pegawai yang menghadapi masalah sakit yang berpanjangan melebihi 6 bulan.

(ii) Pegawai yang menghidap sakit tibi, kusta atau barah dan penyakit yang setaraf.

(iii) Pegawai yang menghadapi masalah gangguan tekanan jiwa (sakit mental) yang menyebabkan kehadiran mereka mendatangkan masalah kepada sekolah/ Jabatan.

(iv) Pegawai yang telah diluluskan cuti tanpa gaji iaitu:-

(a) cuti tanpa gaji mengikut pasangan berugas/ berkursus di dalam atau di luar negara mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2009 selama satu tahun atau lebih.

(b) pegawai yang telah diluluskan cuti menjaga anak mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007.

(c) pegawai yang telah diluluskan cuti tanpa gaji atas urusan persendirian mengikut Perintah Am Bab C dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 selama 360 hari secara berterusan.

(v) Pegawai yang berprestasi rendah.

(vi) Pegawai yang disyaki telah melakukan jenayah.

(vii) Atas kepentingan perkhidmatan.

2. Adakah penempatan pegawai ke Jawatan Kumpulan secara automatik?

Penempatan pegawai ke Jawatan Kumpulan adalah tidak secara automatik dan ianya adalah tertakluk kepada perakuan Ketua Jabatan dan adanya kekosongan Jawatan Kumpulan yang sesuai untuk menempatkan pegawai pada masa tersebut.

3. Bagaimanakah jawatan hakiki pegawai sekiranya dimasukkan ke dalam Jawatan Kumpulan?

Jawatan hakiki yang ditinggalkan kosong oleh penyandang boleh dibuat pengisian oleh pengganti secara tetap. Penyandang boleh dikekalkan di sekolah/ Jabatan asal penyandang bertugas.

Mana-mana penyandang yang dimasukkan ke dalam Jawatan Kumpulan tidak ditempatkan secara fizikal di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) kecuali diarahkan berbuat demikian. Semua urusan pentadbiran dan perkhidmatan pegawai adalah masih di bawah kawalan Ketua Jabatan di mana pegawai tersebut bertugas.

4. Siapakah Ketua Jabatan bagi pegawai yang dimasukkan ke dalam Jawatan Kumpulan sekiranya bertugas di sekolah dan tempat bertugas pegawai bukan di sekolah?

Pegawai yang bertugas di sekolah Ketua Jabatannya adalah Pengetua atau Guru Besar dan sekiranya pegawai bukan di sekolah Ketua Jabatannya adalah Pengarah, Setiausaha Bahagian dan Pegawai Pendidikan Daerah.

5. Dimanakah Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) disimpan sekiranya ditukarkan ke Jawatan Kumpulan?

BPK hendaklah terus disimpan dan diselenggara oleh Ketua Jabatan di mana pegawai bertugas.

6. Bagaimanakah gaji pegawai diuruskan?

Gaji pegawai diuruskan oleh Ketua Jabatan dengan menggunakan waran peruntukan kecil yang diturunkan kepada Ketua Jabatan/ Bahagian oleh BPSM. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan permohonan peruntukan bayaran emolumen pegawai dalam Jawatan Kumpulan yang berada di bawah kawalan masing-masing kepada BPSM.

7. Bagaimanakah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) pegawai yang ditukarkan ke Jawatan Kumpulan?

LNPT pegawai hendaklah disediakan oleh Ketua Jabatan di mana pegawai bertugas. LNPT tersebut hendaklah dikemukakan kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) di mana pegawai bertugas bagi tujuan pemberian pergerakan gaji tahunan.

8. Siapakah yang bertanggungjawab mengeluarkan surat kelulusan pertukaran masuk dan keluar pegawai dalam Jawatan Kumpulan?

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)

9. Bolehkah pegawai yang menghadapi masalah kesihatan dan menghadapi masalah sakit mental dikeluarkan dari Jawatan Kumpulan?

Sekiranya pegawai telah disahkan pulih daripada penyakit yang dihidapi dan boleh menjalankan tugas oleh Pegawai Perubatan Kerajaan atau Lembaga Perubatan, maka Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada BPSM untuk mengeluarkan pegawai dari Jawatan Kumpulan. Permohonan hendaklah disertakan bersama-sama Laporan Perubatan atau Laporan Lembaga Perubatan berserta dengan ulasan dan syor pengetua /guru besar.

10. Apakah tindakan Ketua Jabatan sekiranya pegawai yang telah dimasukkan ke dalam Jawatan Kumpulan menghadapi masalah sakit berpanjangan atau sakit mental dan telah menghabiskan cuti sakit bergaji penuh selama 180 hari dan cuti rehat yang berkelayakan atau cuti tambahan selama 25 hari (bagi guru yang mengajar) dalam satu tahun kalendar?.

Ketua Jabatan perlu menubuhkan Lembaga Perubatan apabila telah memenuhi syarat-syarat di bawah Perintah Am 19 Bab F. Prosedur menubuhkan Lembaga Perubatan hendaklah berpandukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995.

 

PELARASAN GAJI

 1. Adakah pegawai lantikan tetap yang belum disahkan dalam perkhidmatan tetapi telah melalui tempoh percubaan melebihi tiga (3) tahun layak diberikan pergerakan gaji tahunan (PGT)?

Pegawai lantikan tetap yang belum disahkan dalam perkhidmatan tetapi telah melalui tempoh percubaan melebihi tiga (3) tahun layak diberikan pergerakan gaji tahunan (PGT) sekiranya pegawai tersebut telah diluluskan pelanjutan tempoh percubaan tanpa denda. Bagi pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan dengan denda tidak layak diberikan PGT dalam tempoh pelanjutan percubaan dengan denda. Walau bagaimanapun, pegawai dalam keadaan berikut layak dipertimbangkan PGT sebelum atau pada tempoh percubaan pegawai dilanjutkan dengan denda jika

(a) Tarikh pergerakan gaji (TPG) tahunannya adalah sama dengan tarikh pelanjutan tempoh percubaan dengan denda dan pegawai belum mendapat PGT kali ketiga dalam tempoh percubaan asalnya.

(b) Pegawai belum memperoleh PGT kali ketiga dalam tempoh percubaan asalnya.

Contoh pelaksanaan pelarasan gaji bagi situasi di atas boleh dirujuk melalui Lampiran B, C, C1 dan C2, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2009.

 1. Pegawai telah mengambil cuti belajar bergaji penuh selama 3 tahun tetapi tidak melapor diri melebihi 2 minggu dari tarikh tamat tempoh cuti. i) Apakah tindakan yang perlu diambil? ii) Adakah perlu menahan gaji pegawai tersebut?

Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan maklumat terlebih dahulu daripada pihak yang berkenaan terhadap ketidakhadiran pegawai sebaik sahaja pegawai tamat cuti belajar bergaji penuh. Sekiranya disahkan pegawai didapati tidak hadir bertugas tanpa kebenaran tanpa cuti dan tidak dapat dikesan, Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai (Kew.8-Pin10/96) hendaklah disediakan mengikut peruntukan di bawah Perintah Am 14A Bab C bagi tempoh yang pegawai dikehendaki hadir bertugas. Sungguhpun tindakan mengutip kembali gaji tersebut telah dilaksanakan, selaku Ketua Jabatan urusan untuk merujuk pegawai ke Lembaga Tatatertib hendaklah diteruskan sejajar dengan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 2002. Sekiranya ketidak hadiran pegawai tersebut didapati mengambil masa yang lama atau yang tidak sewajarnya serta pegawai gagal dikesan, maka urusan menahan gaji hendaklah segera diambil.

 1. PPPLD Gred DGA34 telah dinaikkan pangkat sebagai PPPLD Gred DGA38 berkuat kuasa selepas tarikh beliau dilantik tetap sebagai PPPS Gred DG41. Adakah pegawai tersebut layak menerima kenaikan pangkat tersebut dan gaji permulaan lantikan sebagai PPPS Gred DG41 dipinda mengikut keputusan kenaikan pangkat tersebut?

Sebaik sahaja dilantik sebagai PPPS Gred DG41, pegawai telah berada di dalam skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan urusan kenaikan pangkat dalam skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma gred DGA38 tidak boleh dilaksanakan selepas lantikan tersebut.

Penetapan gaji permulaan lantikan pegawai adalah tertakluk kepada gaji akhir yang hakiki pada tarikh lantikan tersebut. Menurut peraturan 23 (8), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)2012, jika seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan dilantik ke jawatan lain pada tarikh yang sama atau lebih awal dari tarikh pergerakan gaji pegawai dalam jawatan terdahulunya, pergerakan gaji jawatan terdahulunya, jika ada, hendaklah diberi terlebih dahulu terhad kepada amaun gaji maksimum di gred tersebut sebelum menentukan gaji permulaan lantikan itu. Ketua Jabatan hendaklah merujuk penetapan gaji permulaan lantikan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selaku pihak yang berkuasa melantik selaras dengan peraturan 23, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012.

 1. Jika pegawai tidak sempat untuk membuat LNPT pada tahun pegawai mula bercuti, bolehkah pegawai mendapat PGT pada tahun berikutnya dan jika tidak adakah cara lain untuk pegawai mendapatkannya?

Menurut perenggan 50, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002, salah satu syarat yang melayakkan seseorang itu diberikan PGT ialah mencapai prestasi yang memuaskan (markah prestasi melebihi 60% - rujuk SPP 2 Tahun 2009, Lampiran D) dan diperakukan oleh Ketua Jabatan. Sehubungan dengan itu, pegawai yang tidak sempat untuk membuat LNPT pada tahun pegawai mula bercuti, tidak layak mendapat PGT pada tahun berikutnya kerana tidak mempunyai LNPT untuk dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan.

Namun sekiranya pegawai bercuti tanpa gaji kerana mengikut pasangan bertugas atau berkursus di dalam atau di luar negeri, cuti menjaga anak dan kombinasi mana-mana cuti di atas, LNPT yang digunakan ialah LNPT terakhir sebelum pegawai bercuti.

 1. Pegawai telah menikmati kemudahan tiga kali pergerakan gaji secara isyarat kerana Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2009, dan apabila pegawai diluluskan Cuti Sakit Barah di bawah Perintah Am 31 (a) Bab C selama 24 bulan, adakah beliau layak menerima PGT secara isyarat lagi?

Kemudahan Cuti Sakit Barah di bawah Perintah Am 31(a) Bab C dan Lampiran D7, Perenggan 10(a), Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 adalah kemudahan cuti yang dibayar secara bergaji penuh yang tidak melebihi 24 bulan manakala Perenggan 10(c ), PP 9/1991 adalah kemudahan cuti yang dibayar secara separuh gaji yang tidak melebihi 12 bulan.

Pegawai yang diberikan kemudahan cuti sakit barah (CSB) bergaji penuh selama 24 bulan adalah layak menikmati PGT sama seperti pegawai yang sedang berkhidmat dengan syarat markah LNPT mereka yang terakhir hendaklah berada di tahap yang memuaskan (rujukan : perenggan 6(i), Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1996). Manakala, pegawai yang diluluskan kemudahan CSB secara separuh gaji pula akan diberikan kemudahan PGT secara isyarat tidak lebih daripada tiga (3) kali pergerakan gaji dalam tempoh perkhidmatan.

Menurut perenggan 64, Pekeliling Perkhidmatan 4 Tahun 2002 (Pelaksanaan SSM bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan), anggota yang diluluskan cuti melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar bagi cuti belajar separuh gaji atau cuti belajar tanpa gaji, cuti tanpa gaji mengikut suami atau isteri belajar atau bertugas di dalam atau luar negeri atau cuti separuh gaji kerana menghidap penyakit tibi, kusta, barah dan penyakit yang seumpamanya akan diberi PGT secara isyarat tidak lebih daripada tiga kali pergerakan gaji dalam tempoh perkhidmatan

Namun sekiranya pegawai mengambil cuti barah separuh gaji dan tempohnya melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar, maka pada tahun berikutnya pegawai tidak lagi layak diberikan pergerakan gaji secara isyarat mengikut SPP 5/2002 kerana pegawai telahpun menikmati 3 kali pergerakan gaji secara isyarat sebelum ini apabila mengambil cuti tanpa gaji mengikut pasangan di bawah PP 29 Tahun 2009.

 1. Pegawai tidak hadir bertugas melebihi 180 hari dalam satu tahun boleh ke diberi pergerakan gaji pada tahun berikutnya dan layak ke untuk menerima kenaikan pangkat?

Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 terhadap mana-mana pegawai yang tidak hadir bertugas tanpa kebenaran tanpa cuti. Sekiranya Ketua Jabatan mengambil tindakan tatatertib segera tanpa menunggu sehingga melebihi 180 hari maka isu ini tidak akan timbul. Walau bagaimanapun, menurut Lampiran D, SPP 2 Tahun 2009, pegawai yang memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin di bawah tahap yang diharapkan wajar diberikan markah prestasi sehingga 49.99% sahaja di mana mereka yang memperoleh markah prestasi di bawah 49.99% akan mengakibatkan pergerakan gaji tahunan tidak dapat dipertimbangkan kepada beliau.

 1. Jika pegawai berada di matagaji maksimum pada tahun 2011 adakah TPG akan berubah pada tahun 2012?

Pemberian kenaikan gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah SSM mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012, tidak mengubah tarikh pergerakan gaji pegawai kecuali pegawai yang berada di matagaji maksimum melebihi satu (1) tahun pada 31 Disember 2011, sama ada di Jadual Gaji Sebaris atau di Peringkat 1 (P1) atau Peringkat 2 (P2) atau Peringkat 3 (P3) dalam Jadual Gaji Matriks (JGM) dan pegawai yang berada di Jadual Gaji KUP. Tarikh pergerakan gaji (TPG) baharu diubah kepada 1 Januari mulai tahun 2012 (rujuk perenggan 15, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012).

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan MTP? Adakah sama dengan melangkah titik sekatan?

MTP ialah singkatan kepada Melangkah Titik Peningkatan yang diperuntukkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1991 yang bermaksud peningkatan gaji seseorang pegawai dari satu skel gaji yang lebih tinggi dalam tangga gaji yang digabungkan di dalam satu tingkatan jawatan. Di antara syarat yang diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang melayakkan seseorang itu dipertimbangkan untuk MTP ialah:

(i) Disahkan dalam perkhidmatan;

(ii) Berkhidmat bagi suatu tempoh atau berada di matagaji tertentu yang ditetapkan oleh skim perkhidmatan yang berkenaan;

(iii) Mencapai taraf kecemerlangan perkhidmatan/tahap kemahiran yang ditetapkan; dan

(iv) Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan/Ketua Jabatan

Manakala melangkah sekatan kecekapan ialah peningkatan matagaji di dalam skel gaji yang sama di mana ia adalah kaedah yang membolehkan seseorang pegawai mendapat peningkatan gaji.

 1. Bagaimana untuk mengetahui pegawai layak menerima MTP?

Pegawai layak menerima MTP apabila terdapat catatan di dalam Kenyataan Perkhidmatan atau salinan surat MTP untuk meningkat daripada PPP Kategori skel gaji C8 (SPM) ke skel gaji B10 (STPM) atau skel gaji B10 (STPM) ke skel gaji B8 (Diploma). Surat kelulusan MTP dikeluarkan oleh Kementerian dan Jabatan.

 1. Jika pegawai ada pengalaman dalam bidang yang tidak sama dengan jawatan sekarang, bolehkah pegawai memohon untuk pelarasan semula gaji permulaan?

Penentuan dan penetapan gaji permulaan lantikan adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Melantik mengikut peraturan 23, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Lantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A)176/2005] dan peraturan 25, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Lantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)2012 [P.U.(A)1/2012].

Suruhanjaya boleh mempertimbangkan gaji permulaan yang lebih tinggi bagi lantikan untuk kali pertama yang memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan jawatan yang akan disandangnya tertakluk kepada peraturan 25 (3) dan (4), P.U.(A)1/2012. Menurut peraturan 25(5), P.U.(A)1/2012, pengalaman kerja yang dianggap berkaitan bagi seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional ialah pengalaman kerja yang diperoleh selepas pegawai itu mendapat kelayakan professional atau akademik sebagaimana yang ditentukan dalam skim perkhidmatan yang berkenaan.

 1. Apakah kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat dan pelarasan gaji kenaikan pangkat sedia ada dilaksanakan?

Penetapan gaji permulaan dan pelarasan gaji kenaikan pangkat hendaklah dilaksanakan mengikut Peraturan 44(1), Peraturan–peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012/ P.U.(A)1/2012 di mana gaji yang diterima oleh seseorang pegawai yang dinaikkan pangkat hendaklah lebih tinggi daripada gaji akhir yang diterima dalam gred terdahulu. Walau bagaimanapun, bagi pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya berkuat kuasa sebelum tarikh pergerakan gaji (TPG) dalam gred asal, Ketua Jabatan hendaklah melaksanakan PGT dalam gred asal terlebih dahulu sebelum menetapkan gaji permulaan kenaikan pangkat [peraturan 44(3), P,U.(A)1/2012]. Manakala pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya berlaku selepas TPG dalam gred asal, penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat terus dilaksanakan berdasarkan gaji akhir tersebut.

Jadual 1 : Tarikh kuat kuasa naik pangkat sebelum tarikh pergerakan gaji tahunan dalam gred asal. Prinsip mendahulukan PGT dalam gred asal pada tarikh naik pangkat sebelum menentukan gaji permulaan naik pangkat DG48.

Perkara

Tarikh

DG44

DG48

Tarikh PGT DG44

01/10/2016

RM5,550.04

 

Tarikh kuat kuasa naik pangkat DG48

01/01/2017

RM5,550.04

RM6,050.04

Tarikh PGT DG44

01/10/2017

RM5,800.04

 

Tarikh surat siaran naik pangkat

01/11/2017

   

Gaji minimum DG48 : RM4,922.00

Jadual 2 : Tarikh kuat kuasa naik pangkat selepas tarikh pergerakan gaji tahunan dalam gred asal. Gaji permulaan naik pangkat terus diberi tidak kurang satu KGT dalam gred asal.

Perkara

Tarikh

DG44

DG48

Tarikh PGT DG44

01/10/2016

RM5,550.04

 

Tarikh kuat kuasa naik pangkat DG48

01/11/2016

RM5,550.04

RM5,800.04

Tarikh PGT DG44/DG48

01/10/2017

RM5,800.04

RM6,070.04

Tarikh surat siaran naik pangkat

01/11/2017

   
 1. Bagaimanakah tarikh pergerakan gaji jawatan kenaikan pangkat ditentukan?

Tarikh pergerakan gaji tahunan pegawai yang dinaikkan pangkat hendaklah ditentukan mengikut tarikh kenaikan pangkatnya berkuat kuasa selaras dengan JADUAL KEDUA, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)2012. – rujuk peraturan 45, P.U.(A)1/2012.

Jadual kedua : Pergerakan Gaji Tahunan (Peraturan 27)

Tarikh pelantikan

Tarikh pergerakan gaji

1 Januari hingga 31 Mac

1 Januari tahun yang berikutnya

1 April hingga 30 Jun

1 April tahun yang berikutnya

1 Julai hingga 30 September

1 Julai tahun yang berikutnya

1 Oktober hingga 31 Disember

1 Oktober tahun yang berikutnya

 1. Bagaimanakah jika seseorang pegawai dinaikkan pangkat sebelum atau sama dengan tarikh pergerakan gaji pegawai itu dalam jawatan terdahulunya? Contohnya: Pegawai dinaikkan pangkat dari gred DG29 ke gred DG32 pada 1.1.2014. Tarikh pergerakan lama iaitu gred DG29: bulan Januari.

Kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat kepada pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya sama dengan tarikh pergerakan gaji dalam gred asal hendaklah dilaksanakan mengikut perenggan 44(3), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 di mana jika seseorang pegawai dinaikkan pangkat sebelum atau sama dengan tarikh pergerakan gaji pegawai itu dalam jawatan terdahulunya, pergerakan gaji jawatan terdahulunya, jika ada, hendaklah diberi terlebih dahulu sebelum menentukan gaji permulaan dalam jawatan kenaikan pangkat. Contoh kaedah pelaksanaannya adalah seperti di Jadual 3.

Jadual 3 : Tarikh kuat kuasa naik pangkat sebelum atau sama dengan tarikh pergerakan gaji tahunan dalam gred asal.

Perkara

Tarikh

DG29

DG32

Tarikh PGT DG29

01/01/2014

RM2,829.91

 

Tarikh kuat kuasa naik pangkat DG32

01/01/2014

RM2,829.91

RM2,974.91

Tarikh PGT DG29/DG32

01/01/2015

RM2,974.91

RM3,129.91

Tarikh surat siaran naik pangkat

01/03/2015

   

Gaji minimum DG32 : RM2,731.00

 1. Bolehkah seseorang pegawai yang telah dinaikkan pangkat dari gred DG29 ke gred DG32 dan telah dilantik ke gred DG41 memohon untuk penetapan gaji permulaan, jika gaji yang diterima dalam gred DG41 didapati kurang daripada gaji dalam jawatan gred DG32?

Boleh kerana ianya selaras dengan 25(7), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)2012/ P.U.(A)1/2012. Namun demikian, pindaan gaji permulaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan syarat amaun gaji DG41 yang kurang itu berlaku pada tarikh dilantik tetap sebagai PPP Gred DG41. Jika kekurangan itu hanya berlaku selepas tarikh kuat kuasa lantikan sebagai PPP Gred DG41, pelarasan semula gaji tersebut tidak dapat dilaksanakan kerana tiada peruntukan yang dibenarkan. Bagi tujuan pindaan semula gaji permulaan lantikan DG41, PPP yang terlibat hendaklah mengemukakan permohonan kepada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selaras dengan peraturan 25(1), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)2012 bersama-sama dokumen berikut:

(i) Salinan surat pengesahan pelantikan ke gred DG41

(ii) Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Ketua Jabatan

(iii) Salinan Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai (Kew.8-Pin.10/96) yang berkaitan dengan pelarasan gaji kenaikan pangkat ke gred DG32

(iv) Salinan surat siaran kenaikan pangkat ke gred DG32

 1. Dokumen apakah yang diperlukan untuk menyemak gaji yang tidak teratur?

(i) Surat permohonan pegawai melalui Ketua Jabatan;

(ii) Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan telah dikemaskini dan disahkan;

(iii) Salinan Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai (Kew.8-Pin.10/96) dokumen yang berkaitan dengan pelarasan gaji

(a) Kenaikan Pangkat – salinan surat pemangkuan dan siaran kenaikan pangkat

(b) Melangkah Titik Peningkatan (MTP) – surat siaran MTP

(c) Pelantikan – salinan surat tawaran pelantikan tetap, surat kenaikan pangkat dan kelayakan akademik (STPM/Diploma/Ijazah dll)

(d) Hadiah Pergerakan Gaji bagi bekas Tentera - LTAT/KEW Bat D132(1/95); Bat B 84@92, surat pengesahan perkhidmatan/Lampiran A (Biodata Perkhidmatan Tentera Awam), senarai tugas semasa menjawat jawatan tentera/polis, salinan kad pengenalan, surat pengesahan dari jabatan rekod dan pencen

(e) Hadiah Pergerakan/Kenaikan Gaji mengikut PP 4/1994 kerana memiliki Diploma/STPM – salinan Diploma/STPM

(f) Pergerakan Gaji Tahunan – salinan surat keputusan pergerakan gaji dari PPSM

(g) Opsyen SSB/SSM/PPPLD – salinan surat tawaran opsyen

BERSARA WAJIB/ PERSARAAN PILIHAN

1. Apakah umur persaraan wajib bagi anggota-anggota sektor awam? Jawapan:

 1. - Lantikan sebelum atau pada 1.10.2001 – Umur persaraan wajib adalah 55 tahun
 2. - Lantikan pada atau selepas 1.10.2001 – Umur persaraan wajib adalah 56 tahun
 3. - Lantikan pada atau selepas 1.7.2008 – Umur persaraan wajib adalah 58 tahun
 4. - Lantikan pada atau selepas 1.1.2012 – Umur persaraan wajib adalah 60 tahun

Akta Pencen 1980 (Akta 227) dan Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan.

2. Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya tarikh lahir pegawai tersilap catat dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan?

Pegawai boleh memohon kepada Ketua Jabatan dengan mengemukakan Sijil Kelahiran dan salinan kad pengenalan yang di sahkan mengikut Perenggan 3 dan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2002.

3. Kenapakah ganjaran tidak diberikan kepada anggota yang memilih Skim KWSP, sebaliknya diberikan kepada yang memilih Skim Pencen?

Skim KWSP dan Skim Pencen adalah dua skim persaraan yang berbeza dan mempunyai faedah persaraan yang berlainan. Ganjaran adalah satu faedah persaraan di bawah Skim Pencen dan tidak ditawarkan di bawah Skim KWSP.

4. Apakah faedah-faedah persaraan yang di bayar kepada pegawai yang menerima Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam (PDKPA)?

Pegawai akan di bayar faedah seperti pencen bulanan, ganjaran, pemberian wang tunai sebagai Gantian Cuti Rehat seperti di perenggan 3, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 23 Tahun 2007, dan kemudahan rawatan dan perubatan dalam persaraan untuk pesara dan ahli keluarga tanggungannya seperti di Perenggan 5, Pekeliling Bilangan 4 Tahun 2001.

5. Adakah tempoh cuti tanpa gaji kerana mengikut pasangan bertugas diluar Negara boleh diambil kira untuk faedah pencen?

Tidak boleh seperti di Perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan pegawai-pegawai berpencen?

Pegawai-pegawai berpencen ialah seperti di Perenggan 8, Akta Pencen 1980 (Akta 227)

Seksyen 8-Pegawai-pegawai disifatkan menjadi pegawai-pegawai berpencen, tanpa menyentuh seksyen 7, pegawai-pegawai yang berikut hendaklah disifatkan menjadi pegawai-pegawai berpencen:-

(a) Seseorang pegawai yang telahpun dimasukkan dalam perjawatan berpencen dibawah Ordinan Pencen 1951 sebelum daripada 1/7/1977, Ordinan Pencen Sabah 1963 atau Ordinan Pencen Sarawak sebelum daripada 1/7/1978, mengikut mana-mana yang berkenaan;

(b) Seseorang pegawai tetap dan telah disahkan yang mati dalam perkhidmatan, bersara atas sebab-sebab perubatan atau dibawah seksyen 12(A) sebelum genap sepuluh tahun perkhidmatan yang boleh dimasukkira; atau

(c) Seseorang pekerja berpencen dibawah Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 atau mana-mana undang bertulis lain yang ditukar tetap secara lantikan ke perkhidmatan awam.

7. Adakah pegawai yang diisytiharkan bankrap atau muflis layak di bawar pencen?

Tidak layak, seperti di perenggan 20(1) dan (2), Akta Pencen 1980 (Akta 227).

8. Adakah tempoh cuti menjaga anak diambil kira bagi tujuan pengiraan faedah persaraan?

Tidak, seperti di perenggan 3 (viii), Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007.

9. Apakah yang dimaksudkan dengan Pencen Hilang Upaya?

Pencen Hilang Upaya ialah seperti yang dijelaskan di perenggan 17(1) dan (2) Akta Pencen 1980 (Akta 227).

10. Bolehkah seseorang anggota bersara pada umur 58 tahun jika ia sedang menghadapi tindakan tatatertib atau perbicaraan jenayah yang boleh berkeputusan dengan ia dibuang kerja atau disabitkan?

Dalam keadaan sedemikian, anggota berkenaan tidak boleh bersara apabila mencapai umur 58 tahun.Sebaliknya perkhidmatannya hendaklah disifatkan sebagai di lanjutkan melampaui umur tersebut sehingga keputusan di perolehi. Sekiranya tatatertib atau perbicaraan itu tidak berkeputusan dengan ia dibuang kerja atau disabitkan, maka ia hendaklah dibersarakan dan tempoh perkhidmatan selepas umur 58 tahun dikira cuti tanpa gaji dan tidak boleh diambilkira untuk faedah persaraan.

11. Bilakah seseorang anggota boleh memohon bersara secara pilihan?

Seksyen 12, Akta Pencen 1980 (Akta 227), memperuntukkan kemudahan untuk anggota perkhidmatan awam bersara secara pilihan sekiranya berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada tarikh persaraan yang dipohon dan beliau mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira tidak kurang daripada 10 tahun.

Bagi maksud untuk menentukan mula pencen boleh dibayar kepada pesara pilihan, Seksyen 12(2) dan Seksyen 12(3) Akta 227 memperuntukkan seperti berikut:-

 1. Bagi anggota yang dilantik sebelum 12 April 1991, pencen akan mula dibayar pada umur 50 tahun bagi pegawai lelaki dan 45 tahun bagi pegawai perempuan,
 2. Bagi anggota yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991, pencen akan dibayar apabila mencapai umur 55 tahun.

12. Apakah prosedur permohonan bersara pilihan?

Prosedur permohonan bersara pilihan adalah seperti beriku:-

- Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang telah dilantik tetap

- Telah disahkan dalam jawatan

- Memilih opsyen pencen

- Telah dimasukkan ke dalam jawatan berpencen

- Anggota yang telah berumur 40 tahun

13. Siapakah yang layak dibayar pencen apabila pesara meninggal dunia?

Tanggungan pesara yang layak dibayar pencen terbitan ialah:-

- Balu atau balu-balu atau duda(bagi duda, isterinya hendaklah masih berkhidmat pada atau selepas 1.7.1980);

- Anak di bawah umur 21 tahun dan belum berkahwin. Bagi anak cacat yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani secara kekal dan tidak berupaya menanggung dirinya sendiri, tiada had umur ditetapkan. Anak yang sedang menuntut di institusi pengajian tinggi layak diteruskan bayaran pencen terbitan melampaui umur 21 tahun sehingga tamat pengajian di peringkat ijazah pertama.

14. Apakah yang dimaksudkan dengan pembayaran pencen di bawah Skim A dan siapakah yang akan dibayar dibayar Skim ini?

Pembayaran pencen di bawah Skim A membawa maksud bahawa pencen pesara akan terus dikredikan ke akaun bank pesara di hari pembayaran pencen pada setiap bulan. Pesara boleh membuat pengeluaran pencennya di mana-mana cawangan bank berkenaan di seluruh Negara.

Golongan pesara yang layak dibayar pencen di bawah Skim A ialah mereka-mereka yang mempunyai isteri/suami yang masih hidup yang dikahwini semasa dalam perkhidmatan.

15 Apakah yang dimaksudkan dengan pembayaran pencen di bawah Skim B dan siapakah yang akan dibayar di bawah skim ini?

Pembayaran pencen di bawah Skim B membawa maksud bahawa untuk mendapatkan bayaran pencen mereka, pesara perlulah terlebih dahulu membuat tuntutan di mana-mana cawangan bank yang berkenaan, dengan mengisi borang tuntutan pencen yang boleh diperoleh dikaunter bank berkenaan. Ini bererti pesara/penerima pencen pelu menghadirkan diri ke bank setiap bulan untuk menandatangani borang tuntutan pencen sebelum bayaran pencen dikreditkan ke adalam akaunnya. Tiada perkreditan terus pencen ke akaun pesara di buat di bawah skim B.

Golongan pesara yang layak dibayar di bawah Skim B ialah mereka-mereka yang bujang atau yang telah kematian isteri/suami atau mempunyai suami/isteri yang dikahwini selepas bersara dan juga mereka menerima pencen terbitan/pencen tanggungan.

16. Adakah pasangan kepada anggota yang meninggal dunia di bawah Skim kepada anggota yang meninggal dunia di bawah skim KWSP layak menerima ganjaran terbitan?

Ganjaran terbitan hanya layak di beri kepada anggota yang memilih Skim Pencen.

17. Adakah selepas memilih Skim Pecen di bawah opsyen semula ini mengikut PP 1/2009, bayaran kemudahan perubatan akan di tolak daripada ganjaran?

Tidak.Bayaran kemudahan perubatan tidak ditolak daripada ganjaran yang diterima.

18. Bagaimanakah kaedah pengiraan kadar ganjaran, award wang tunai gantian cuti rehat (GCR) dan pencen?

Ganjaran =7.5% X tempoh perkhidmatan yg boleh diambil kira X gaji hakiki bulan yang terakhir

Pencen =1/600 X tempoh perkhidmatan yg boleh diambil kira X gaji hakiki bulan yang terakhir

GCR =1/30 X cuti rehat yang terkumpul X emolument (gaji akhir termasuk imbuhan tetap)

19. Apakah keadaan yang boleh menyebabkan seseorang pegawai di bersarakan atas sebab kesihatan?

Apabila KJ berpendapat bahawa seseorang pegawai itu mungkin perlu dibersarakan kerana tidak berupaya menjalankan kewajipan-kewajipan jawatannya disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuh yang mungkin menjadi kekal. KJ hendaklah memohon kepada Pengarah Kesihatan Negeri untuk menubuhkan sebuah lembaga perubatan bagi memeriksa kesihatan pegawai itu khusus bagi maksud memberi pendapat samada pegawai berkenaan berupaya menjalankan kewajipan-kewajipan jawatannya.

PELETAKAN JAWATAN PPP

 1. Berapa lamakah tempoh notis peletakan jawatan yang perlu dikemukakan kepada Ketua Jabatan sekiranya saya berhasrat untuk meletak jawatan?

Tempoh Notis peletakan jawatan adalah selama 30 hari atau satu bulan gaji sebagai ganti notis.

 1. Adakah tempoh CTG diambil kira sebagai tempoh notis peletakan jawatan?

Ya, mulai daripada 28 Januari 2015 dan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan Tahun 1 Tahun 2015, tempoh CTG boleh diambikkira sebagai temoph notis peletakan jawatan.

 1. Apakah perbezaan diantara pelepasan jawatan dan peletakan jawatan?

Pelepsan jawatan adalah bagi pegawai yang menerima tawaran jawatan daripada mana-mana pihak perkhidmatan awam iaitu SPA,SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan perundangan dan Suruhanjaya Pasukan Polis, manakala Peletakan jawatan adalah bagi pegawai yang meneria jawatan daripada perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa berkanun (Persekutuan dan Negeri) atau pihak berkuasa tempatan atau tidak lagi berhasrat untuk meneruskan perkhidmatan dengan perkhidmatan kerajaan.

 1. Bolehkah notis peletakan jawatan ditarik balik?

Ya, notis peletakan jawatan yang telah dikemukakan kepada ketua jabatan masih boleh ditarik balik sebelum peletakan jawatan tersebut berkuatkuasa. Walau bagaimanapun, sekiranya peletakan jawatan telah berkuatkuasa keputusan tersebut adalah muktamad dan tidak boleh ditarik balik.

 1. Bagaimanakah status peletakan jawatan sekiranya pegawai masih berhutang dengan pihak kerajaan?

Peletakan jawatan tetap berkuatkuasa, walau bagaimanapun, pegawai bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala hutang piutang dengan pihak kerajaan.

 1. Apakah faedah yang boleh diterima oleh seorang pegawai yang meletak jawatan atas sebab peribadi?

Pegawai tidak layak menerima sebarang faedah daripada pihak kerajaan.

 1. Siapakah pegawai yang layak menerima sijil penghargaan?

Pegawai berpencen atau tidak berpencen, yang bersara atau dibersarakan, mengikut mana-mana peruntukan dalam akta pencen 1980 atau meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan kecuali persaraan atas kepentingan awam (PDKA), kerana memperolehi kewarganegraan Negara lain dan kerana membuat penyatan palsu.

 1. Bolehkah saya dilantik semula dalam perkhidmatan awam sekiranya saya telah meletak jawatan.

Pegawai yang telah meletak jawatan dalam perkhidmatan awam boleh dilantik semula dalam perkhidmatan awam.

 1. Apakah kesan terhadap perkhidmatan saya sekiranya saya dikehendaki meletak jawatan untuk menerima pelantikan di badan berkanun, pihak berkuasa tempatan atau Kerajaan Negeri? Adakah perkhidmatan saya akan terputus?

Bagi pegawai yang meletak jawatan kerana menerima pelantikan ke mana-mana jawatan dalam perkhidmatan Awam Negeri, pihak berkuasa berkanun, pihak berkuasa tempatan atau syarikat yang Kerajaan mempunyai kepentingan perkhidmatan yang lepas boleh diambilkira untuk faedah persaraan selaras dengan Peraturan-peraturan Pencen (Pindaan) 2012 – Peraturan 6 – 3(a)(aa).

URUSAN KENAIKAN PANGKAT EX-PPPLD

 1. Apakah Perbezaan Kenaikan Pangkat Laluan TBBK Ex-PPPLD dan Laluan Khas Guru Besar Ex-PPPLD?

1) Syarat umum kenaikan pangkat TBBK Ex-PPPLD:

a) Disahkan dalam perkhidmatan;

b) Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu jumlah wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) seperti contoh Jadual bawah ini dengan pembahagian wajaran sebanyak 20% bagi tahun pertama, 35% bagi tahun kedua dan 45% bagi tahun ketiga:

Tarikh Kelayakan Bagi Urusan TBBK Ex-PPPLD Gred 44 dan Gred 48

Markah Minimum LNPT

LNPT yang digunakan

1 Januari 2015 – 30 Jun 2015

80%

2011,2012,2013

1 Julai 2015 -31 Disember 2015

80%

2012,2013,2014

              c) Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah;

              d) Telah mengisytiharkan harta;

              e) Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

              f) Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Insitusi Pinjaman Pendidikan; dan

              g) Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

    2. Syarat khusus kenaikan pangkat Ex-PPPLD:

2.1 PPP Gred DG29, DG32, DG34 dan DG38 yang telah dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 atau dinaikkan pangkat ke               Gred DG42;

2.2 Mengambil kira setiap genap tiga (3) tahun pengalaman di PPP sebagai satu (1) tahun pengalaman di Gred DG41/42 dengan had maksimum sembilan            (9) tahun di PPP bersamaan tiga (3) tahun di PPP di Gred DG41/42;

       2.3 telah berkhidmat sekurang-kurangnya lapan (8) tahun secara gabungan di PPPS dan mempunyai pengalaman PPPLD di Gred DG41 atau DG44 pada                    tahun berkelayakan;

       2.4 Mencapai markah minimum kriteria kecemerlangan (KC) yang ditetapkan iaitu 80% bagi PPP yang layak dinaikkan pangkat mulai 01 Julai 2013 ;

       2.5 Mencapai markah minimum keseluruhan (LNPT + KC) yang ditetapkan iaitu 80% bagi PPP yang layak dinaikkan pangkat mulai 01 Julai 2013; dan

       2.6 Tempoh pengalaman mengajar sebagai PPP yang boleh diambil kira bagi tujuan kenaikan pangkat iaitu Sembilan (9) tahun pengalaman sebagai PPPLD               bersamaan tiga (3) tahun pengalaman di PPP tertakluk kepada maksimum tiga (3) tahun masih dikekalkan dan hanya terpakai bagi PPP yang akan                       diperakukan ke Gred DG44 atau DG48 sahaja tertakluk kepada memenuhi syarat kenaikan pangkat, tahap prestasi dan kecemerlangan yang                                 ditetapkan oleh LKPPP. Bagi kenaikan pangkat di Gred DG48 secara TBBK Ex-PPPLD , tempoh pengalaman Ex-PPPLD hanya terpakai bagi PPP yang                   belum menggunakan tempoh tersebut bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG44.

 1. Syarat umum dan syarat khusus bagi Guru Besar Ex-PPPLD (Laluan Khas)

         3.1 Syarat-syarat umum

            3.1.1 Disahkan dalam perkhidmatan di atas Gred DG41;

            3.1.2 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan LNPT tiga (3) tahun terakhir;

            3.1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib;

            3.1.4 Telah mengisytihar harta;

            3.1.5 Lulus tapisan keutuhan SPRM;

            3.1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; dan

            3.1.7 Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

      3.2 Syarat-syarat khusus

           3.2.1 Calon adalah dahulunya seorang PPP yang menyandang jawatan Guru Besar Gred DG32/DG34/DG38 sebelum dilantik atau dinaikkan pangkat                               sebagai PPP Gred DG41/DG42 serta terus menyandang jawatan Guru Besar di sekolah rendah di atas Gred DG41/DG42 secara KUP; dan

           3.2.2 Calon hendaklah berada di atas jawatan Guru Besar tidak kurang dari tiga (3) tahun selepas dilantik atau dinaikkan pangkat ke Gred DG41/DG42 ke                      skim PPP Gred DG41 dan masih terus menyandang jawatan Guru Besar di sekolah rendah semasa urusan pemangkuan dilaksanakan.

 1. Bagi tujuan kenaikan pangkat ke Gred DG44 untuk kedua-dua laluan, pengalaman PPPLD pegawai telah diambilkira. Oleh itu, keistimewaan menggunakan pengalaman PPPLD tidak boleh digunakan lagi untuk tujuan kenaikan pangkat ke Gred DG48.

URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT PPP YANG DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG42

 1. Apakah syarat-syarat yang perlu bagi urusan pemangkuan/ kenaikan pangkat ke Gred DG42?

Skim perkhidmatan PPPS dan PPPLD digabung menjadi satu Skim Bersepadu PPP, mana-mana PPP berkelayakan diploma yang telah dan akan memperolehi ijazah semasa dalam perkhidmatan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan layak dipertimbangkan pemangkuan/ kenaikan pangkat ke gred DG42 tanpa perlu ditemuduga oleh SPP.

Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran No. 2 Mengikut Peraturan 3 P.U.(A) 24/2010 di dalam Mesyuarat Bil 2 Tahun 2014 telah memutuskan syarat-syarat pemangkuan/ kenaikan pangkat ke Gred DG42 seperti berikut:

(a) disahkan dalam perkhidmatan (bagi Gred DG29);

(b) memiliki:

  1. ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  2. ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  3. ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  4. ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  5. ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu jumlah wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun terakhir hendaklah mencapai 80% dan ke atas dengan pembahagian wajaran sebanyak 20% bagi tahun pertama, 35% bagi tahun ke-2 dan 45% bagi tahun ke-3.

(d) bebas daripada tindakan tatatertib;

(e) telah mengisytiharkan harta;

(f) lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);

(g) bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari institusi pinjaman pendidikan; dan

(h) diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Bagi PPP yang memenuhi syarat umum dan khusus yang ditetapkan layak dipertimbangkan pemangkuan/ kenaikan pangkat ke Gred DG42.

URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAGI LALUAN HAKIKI

 1. Bagaimanakah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) boleh memohon jawatan Pengetua Gred DG52?

Gred hakiki jawatan Pengetua adalah PPP gred DG52 dan telah difleksikan daripada gred minima jawatan asal sehingga PPP gred DG54 (KUP). Permohonan ke jawatan Pengetua Gred DG52 boleh dilaksanakan melalui dua (2) kaedah iaitu:

 1. Pemangkuan
 • • Calon perlu memohon melalui Iklan Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Untuk Mengisi Jawatan Pengetua di Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS);
 • • PPP yang layak memohon bagi urusan pemangkuan ini adalah PPP yang telah dinaikkan pangkat ke gred DG48, mempunyai pengalaman pentadbiran sekurang-kurangnya tiga (3) tahun, memenuhi syarat pengetua dan lulus pentaksiran.
 1. Penempatan setara
 • • Calon perlu memohon melalui Iklan Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Untuk Mengisi Jawatan Pengetua di Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS)/ secara manual kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) yang berkaitan bagi mendapatkan pertimbangan pengarah negeri masing-masing;
 • • PPP yang layak memohon bagi urusan penempatan setara ini adalah PPP yang berada pada gred DG52/DG54(KUP), mempunyai pengalaman pentadbiran sekurang-kurangnya tiga (3) tahun, memenuhi syarat pengetua dan lulus pentaksiran.

Bagi PPP yang memenuhi syarat umum dan khusus yang ditetapkan layak dipertimbangkan pemangkuan/ kenaikan pangkat ke Gred DG42.

 1. Apakah syarat-syarat yang perlu untuk dilantik sebagai Pengetua/Guru Besar (PGB)?

Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah menetapkan bahawa mulai 1 Julai 2014, kelayakan memiliki sijil NPQEL atau NPQH yang dikeluarkan oleh IAB, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menjadi syarat wajib pelantikan Pengetua dan Guru Besar di semua sekolah di bawah KPM. Ketetapan ini mewajibkan setiap PPP yang ingin menjadi Pengetua di Sekolah Menengah dan Guru Besar di Sekolah Rendah memiliki NPQEL atau NPQH selain syarat-syarat lain yang ditetapkan seperti berikut:

 1. Syarat Umum
 2. a) disahkan dalam perkhidmatan (bagi PPP Gred DG29);
 3. b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sebanyak 85% berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terkini;
 4. c) bebas daripada tindakan tatatertib;
 5. d) telah mengisytiharkan harta (tempoh lulus isytihar harta tidak melebihi lima (5) tahun);
 6. e) lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);
 7. f) bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; dan
 8. g) diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan.
 9. Syarat Khusus
 10. a) telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48 (bagi calon Pengetua) atau Gred DG32 (bagi calon Guru Besar) atau sekurang-kurangnya lima tahun di Gred DG29 (bagi calon Guru Besar SKM(B));
 11. b) mempunyai pengkhususan dalam bidang tertentu :
 • • Pengetua : Bidang Umum/Teknikal/Pendidikan Islam
 • • Guru Besar : Bidang Umum/Cina/Tamil;
 1. c) lulus Program Kelayakan Profesional Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) atau Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan (NPQH);
 2. d) mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun berkhidmat sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Bidang / Penolong Kanan (termasuk Penolong Kanan yang dilantik secara pentadbiran di SKM(B)/ jawatan-jawatan pentadbiran di PPD / JPN / Bahagian / IAB / IPG / KM;
 3. e) mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tempoh perkhidmatan sebelum bersara (tertakluk kepada tarikh kekosongan); dan
 4. f) melepasi tahap kesihatan yang memuaskan (Perenggan 9, Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 2013).
 5. Bagaimana pengisian jawatan Penolong Kanan dibuat?

Pengisian jawatan Penolong Kanan dibuat melalui tiga (3) cara iaitu;

 1. pemangkuan;
 2. penempatan secara hakiki/setara; dan
 3. pertukaran.
 1. Berapakah kategori jawatan Penolong Kanan?

Jawatan Guru Penolong Kanan dibahagikan kepada lapan (8) kategori iaitu:

 1. Guru Penolong Kanan Pentadbiran;
 2. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid;
 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum;
 4. Guru Penolong Kanan Petang;
 5. Guru Penolong Kanan Tingkatan 6;
 6. Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas;
 7. Guru Penolong Kanan Sukan; dan
 8. Guru Penolong Kanan Seni.
 1. Apakah gred jawatan Penolong Kanan?

BIL

JAWATAN

GRED

1

Guru Penolong Kanan Pentadbiran

DG48/ DG34/ DG32

2

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

DG48/ DG34/ DG32

3

Guru Penolong Kanan Kokurikulum

DG48/ DG34/ DG32

4

Guru Penolong Kanan Petang

DG48/ DG34/ DG32

5

Guru Penolong Kanan Tingkatan 6

DG44 & DG48

6

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas

DG44/ DG34/ DG32

7

Guru Penolong Kanan Sukan

DG44/ DG34/ DG32

8

Guru Penolong Kanan Seni

DG44/ DG34/ DG32

 

 1. Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dilantik sebagai Guru Akademik Tingkatan 6?

6.1 Pelantikan Guru Tingkatan Enam (T6) dibuat melalui tiga (3) cara seperti berikut :

 1. pemangkuan;
 2. penempatan secara hakiki/setara; dan
 3. tagging.

6.2 Syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dilantik sebagai Guru Akademik Tingkatan 6 adalah seperti berikut:

 1. Pemangkuan
  1. Disahkan dalan perkhidmatan dan berada di Gred DG41 sekurang-kurangnya lima (5) tahun (bagi pengisian jawatan Guru Akademik Tingkatan 6 Gred DG44 sahaja);
  2. Mempunyai pengalaman mengajar Tingkatan 6 sekurang-kurangnya selama tiga (3) tahun);
  3. Mengajar mata pelajaran / memiliki opsyen ikhtisas yang sesuai dengan pakej mata pelajaran Tingkatan 6;
  4. Dicadangkan dan diperakukan oleh Pengetua; dan
  5. Disahkan dan diperaku oleh Ketua Jabatan (JPN/ Bahagian).
 2. Penempatan Secara Hakiki/ Setara
  1. Telah dinaikkan pangkat secara TBBK keg red DG44/ DG48/ DG52;
  2. Mempunyai pengalaman mengajar Tingkatan 6;
  3. Mengajar mata pelajaran / memiliki opsyen ikhtisas yang sesuai dengan pakej mata pelajaran Tingkatan 6;
  4. Dicadangkan dan diperakukan oleh Pengetua; dan
  5. Disahkan dan diperaku oleh Ketua Jabatan (JPN/ Bahagian).
 3. Tagging
  1. PPP Gred DG41 yang sedang mengajar Tingkatan 6;
  2. Mengajar mata pelajaran / memiliki opsyen ikhtisas yang sesuai dengan pakej mata pelajaran Tingkatan 6;
  3. Dicadangkan dan diperakukan oleh Pengetua; dan
  4. Disahkan dan diperaku oleh Ketua Jabatan (JPN/ Bahagian)

7. Mengapakah Penolong Kanan Tingkatan 6 tidak mendapat Elaun Tanggungjawab (ETJ) seperti Penolong Kanan di Aliran Perdana?

Penolong Kanan Tingkatan 6 tidak mendapat Elaun Tanggungjawab kerana mereka berkongsi sekolah dengan Penolong Kanan Aliran Perdana dan tugas-tugas pentadbiran sekolah tersebut adalah dibawah bidang kuasa Penolong Kanan Aliran Perdana. Hanya Penolong Kanan Tingkatan 6 di sekolah Mod 1 sahaja yang layak menerima elaun tersebut.

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN

 1. Apakah syarat-syarat yang perlu ada bagi urusan kenaikan pangkat AKP secara Time-Based?

Syarat umum kenaikan pangkat PKP secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan adalah seperti berikut:

 1. telah disahkan dalam perkhidmatan;
 2. diperaku oleh Ketua Jabatan;
 3. mengisytiharkan harta berdasarkan peraturan yang berkuatkuasa;
 4. bebas daripada sebarang hukuman tatatertib;
 5. lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) – Ketua Jabatan adalah dipohon untuk memastikan maklumat peribadi calon lengkap diisi dalam sistem ePangkat;
 6. bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari institusi pinjaman pendidikan; dan
 7. mencapai tahap prestasi dan penilaian kecemerlangan yang ditetapkan seperti jadual di bawah:

Kenaikan Pangkat

Kumpulan

Gred

LNPT

Penilaian Kecemerlangan

Time-Based Kali Pertama (TBK1)

Berkhidmat lebih 13 tahun sebelum 1 Julai 2013

19-40

78%

Dikecualikan

Berkhidmat lebih 13 tahun sebelum 1 Julai 2013

1-16

75%

Dikecualikan

Berkhidmat genap 13 tahun pada 1 Julai 2013 dan seterusnya (Jika masih mengguna pakai LNPT tahun 2012 atau sebelum sebagai tahun terkini)

19-40

78%

Perlu penilaian kecemerlangan di tahap BAIK/ CEMERLANG

Berkhidmat genap 13 tahun pada 1 Julai 2013 dan seterusnya (Jika masih mengguna pakai LNPT tahun 2012 atau sebelum sebagai tahun terkini)

1-16

75%

Perlu penilaian kecemerlangan di tahap BAIK/ CEMERLANG

Berkhidmat genap 13 tahun pada 1 Julai 2013 dan seterusnya (Mengguna pakai LNPT tahun 2013 dan seterusnya sebagai tahun terkini)

1-40

80%

Perlu penilaian kecemerlangan di tahap BAIK/CEMERLANG

Time-Based Kali Kedua (TBK2)

Berkhidmat 13 tahun atau lebih di lapisan pertama gred kenaikan pangkat pada atau selepas 1 Januari 2018

14-36

80%

Perlu penilaian kecemerlangan di tahap BAIK/CEMERLANG

Syarat khusus kenaikan pangkat PKP :

 1. secara TBK1 ialah pegawai telah berkhidmat genap 13 tahun pada atau selepas 1 Julai 2013 di gred lantikan dan memperoleh penilaian kecemerlangan di tahap baik atau cemerlang (markah 6 hingga 9); dan
 2. secara TBK2 ialah pegawai telah berkhidmat 13 tahun atau lebih di lapisan pertama gred kenaikan pangkat pada atau selepas 1 Januari 2018 dan memperoleh penilaian kecemerlangan di tahap baik atau cemerlang (markah 10 hingga 15)

HRMIS

 1. Apakah url dan talian internet untuk mengakses kepada sistem HRMIS?

Url dan talian internet untuk mengakses kepada sistem HRMIS adalah seperti berikut:

 
 

 

 1. Bagaimanakah cara mengakses sistem HRMIS untuk kali pertama?
 1. Isikan no. Kad Pengenalan di ruangan ID Pengguna
 2. Masukkan no. Kad Pengenalan pada ruangan kata laluan.
 3. Seterusnya, sistem HRMIS akan minta tukar katalaluan. Katalaluan yang baru mestilah terdiri daripada nombor dan huruf berjumlah di antara 8 hingga 15 karakter.
 1. Apakah yang boleh dilakukan sekiranya anda terlupa kata laluan?

Anda boleh berhubung dengan pentadbir HRMIS di agensi dan memohon untuk reset semula katalaluan. Selain itu, anda juga boleh terus menghubungi talian meja bantuan HRMIS KPM 03-88847836 atau melalui emel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Siapakah yang bertanggungjawab mengemaskini maklumat yang dipaparkan pada menu kemaskini Rekod Peribadi?

Pegawai sendiri adalah bertanggungjawab untuk mengemaskini semua maklumat yang dipaparkan di menu Kemaskini Rekod Peribadi. Seterusnya maklumat yang dikemaskini akan disahkan oleh pentadbir/pengesah rekod peribadi sebelum ianya dipaparkan pada menu Papar Rekod Peribadi.

 1. Apakah yang perlu saya kemaskini untuk melayakkan diri saya menggunakan eGL di hospital kerajaan?

Maklumat yang wajib dikemaskini bagi tujuan eGL di hospital kerajaan adalah seperti berikut :

Modul Rekod Peribadi - merangkumi Data Peribadi & Keluarga (dikemaskini oleh pegawai dan menunggu pengesahan pentadbir HRMIS)

Menu Pentadbiran Sistem - Profil Perkhidmatan (dikemaskini oleh pentadbir HRMIS)

 1. Bagaimanakah saya ingin mengisytiharkan harta melalui HRMIS?

Gunakan menu Pengurusan Rekod Peribadi à Perisytiharan Harta. Isikan menu:

 1. Kemaskini Maklumat Harta (pastikan sumber kewangan juga dimasukkan dengan lengkap)
 2. Maklumat Pendapatan Bulanan Maklumat Ansuran Bulanan

Seterusnya klik menu Hantar Perisytiharan Harta untuk menghantar perisytiharan harta kepada urusetia harta di agensi.

 1. Adakah maklumat harta yang telah diisi dan dihantar kepada urusetia harta boleh dihapuskan oleh pengguna?

Maklumat harta yang telah diisytiharkan dan dihantar kepada urusetia tidak boleh dihapuskan oleh pengguna. Sebaliknya pegawai perlu berhubung dengan urusetia harta di agensi bagi tujuan hapus maklumat harta yang telah salah diisi.

 1. Apakah maklumat yang wajib dilengkapkan untuk saya menggunakan submodul SKT dan LNPT?

Maklumat Profil Perkhidmatan iaitu Skim Perkhidmatan, Gred Jawatan, Gred Gaji dan Mata Gaji perlu dikemaskini ke dalam sistem HRMIS sebelum menggunakan submodul SKT dan LNPT supaya Pemilik Kompetensi (CO) atau Pegawai Yang Dinilai akan mendapat paparan borang Penilaian Prestasi mengikut kumpulan yang betul/sepatutnya. Pengemaskinian maklumat ini dilakukan oleh pentadbir HRMIS.

 1. Saya sebagai pegawai penilai, bagaimanakah saya boleh mengesahkan aktiviti/projek Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi Pegawai Yang Dinilai (PYD ) di bawah seliaan saya?

Pengesahan aktiviti/projek SKT PYD di bawah seliaan pegawai penilai boleh disahkan melalui dua (2) cara, iaitu ;

 1. Melalui peti pesanan pengguna
 2. Melalui menu SK 
 1.  Bolehkah saya menilai prestasi PYD saya di jabatan lama setelah saya berpindah ke jabatan baru?

Peranan sebagai PPP/PPK di jabatan baru perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum boleh menilai PYD di jabatan lama sekiranya masih ditetapkan sebagai PPP/PPK kepada PYD di jabatan lama.

 1. Adakah PYD boleh membuat pindaan selepas menghantar LNPT kepada PPP?

Tidak. PYD tidak boleh membuat apa-apa pindaan selepas menghantar LNPT kepada PPP. Oleh itu, PYD hendaklah memastikan semua maklumat adalah betul sebelum menghantarnya kepada PPP.

 1. Adakah Cuti Kecemasan (EL) boleh dimohon oleh CO selepas beliau kembali bekerja?

Boleh. Tiada istilah EL dalam HRMIS. Pegawai perlu membuat permohonan Cuti Rehat seperti biasa setelah kembali masuk bekerja.

 1. Apakah kesan sekiranya penyokong tidak menyokong cuti pegawai yang memohon?

Permohonan cuti tidak sampai kepada pelulus. Cuti yang tidak diluluskan akan menyebabkan baki cuti tidak ditolak daripada HRMIS.

 1. Adakah cuti boleh dipinda/dibatalkan selepas pegawai memohon cuti?

Terdapat tiga (3) status cuti dalam HRMIS iaitu BARU, DISOKONG dan LULUS. Pemohon boleh meminda atau membatalkan sendiri cuti melalui menu pinda/pembatalan cuti dalam HRMIS bagi cuti yang berstatus BARU dan DISOKONG. Bagi cuti yang telah diluluskan pemohon perlu memaklumkan kepada pentadbir cuti bagi membatalkannya.

 1. Adakah Cuti Sakit (MC) boleh dimohon oleh CO selepas beliau sihat dan kembali bekerja?

CO boleh membuat permohonan secara online. Salinan MC masih perlu disahkan dan dihantar.

 

BUKU REKOD PERKHIDMATAN

 1. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya BPK belum diterima oleh pihak pentadbiran tempat bertugas baru seseorang pegawai?
 • Pihak pentadbiran baru perlulah menghubungi pejabat lama pegawai.
 1. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya didapati ejaan nama di BPK adalah berbeza daripada Kad Pengenalan?
 • Pegawai perlu memohon kelulusan BPSM untuk pindaan nama tersebut melalui pihak pentadbiran sekolah.
 1. Bagaimanakah dengan BPK bagi pegawai yang telah bersara/ meninggal dunia?
 • BPK pegawai berkenaan hendaklah disimpan di tempat di mana pegawai terakhir bertugas.
 1. Sekiranya seseorang pegawai telah mengambil cuti rehat secara berlebihan, perlukah cuti berkenaan direkodkan ke dalam BPK?
 • Ya, semua cuti rehat yang diambil oleh seseorang pegawai hendaklah direkodkan.
 1. Adakah Cuti Tanpa Rekod perlu direkodkan ke dalam BPK?
 • Ya, catatkan tarikh, jumlah hari dan jenis Cuti Tanpa Rekod yang telah diluluskan.
 1. Seseorang pegawai dikenakan tindakan secara pentadbiran/ teguran secara lisan, perlukah dicatatkan ke dalam BPK?
 • Tidak, hanya keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Tatatertib sahaja perlu dicatatkan.
 1. Bolehkah seseorang pegawai menyemak jumlah sebenar Gantian Cuti Rehat (GCR) yang telah dikumpulkan bagi faedah persaraan melalui BPK?
 • Ya, boleh disemak melalui BPK.
 1. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya terdapat kesilapan dari segi rekod Kenyataan Cuti?
 • Pegawai perlu mengemukakan maklumat (Penyata Cuti Tahunan) yang sah bagi pindaan maklumat.
 1. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya rekod cuti seseorang pegawai tidak dicatat untuk beberapa tahun?
 • Pegawai perlu mengemukakan maklumat (Penyata Cuti Tahunan) yang sah bagi tujuan Rekod.
 1. Apakah tanggungjawab pegawai sebagai pemilik Buku Perkhidmatan Kerajaan?
 1. Setiap pegawai adalah bertanggungjawab untuk menyimpan segala dokumen penting berkaitan perkhidmatan seperti lantikan, kenaikan pangkat, cuti dan sebagainya;
 2. Pegawai perlu menyemak BPK sekurang-kurangnya sekali setahun bagi memastikan ketepatan maklumat di dalam BPK terutamanya dalam tempoh 2 tahun sebelum mencapai umur persaraan wajib bagi memastikan segala urusan faedah persaraan tidak terjejas; dan
 3. Pegawai perlu memberikan maklumat peribadi yang diperlukan bagi tujuan penyediaan Buku Perkhidmatan kepada Ketua Jabatan semasa melaporkan diri bertugas kali pertama, bertukar atau dilantik ke jawatan lain. Pegawai dari semasa ke semasa hendaklah memaklumkan kepada Ketua Jabatan mengenai sebarang perubahan maklumat yang telah diberikan
 1. Adakah pegawai boleh memperoleh salinan pendua BPK?
 • Ya, boleh.

 

PEMBENTULAN MAKLUMAT: PINDAAN NAMA/ TARIKH LAHIR

 1. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya tarikh lahir yang dicatat di dalam ruangan “maklumat peribadi” BPK tidak sama dengan tarikh lahir yang tercatat di sijil kelahiran atau kad pengenalan?
 • Tarikh lahir yang perlu dicatat di BPK hendaklah tepat mengikut hari, bulan dan tahun mengikut sijil kelahiran/surat beranak. Sekiranya terdapat perbezaan, pegawai boleh mengemukakan permohonan pindaan tarikh lahir ke BPSM dengan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:
  1. Surat permohonan dari pemohon sendiri
  2. Surat ulasan ketua jabatan
  3. Penyata Perkhidmatan yang kemaskini tanpa pindaan
  4. Salinan Sijil Kelahiran & K/P yang diakui Sah (Jelas/terang)
  5. Salinan surat pengesahan JPN (sekiranya kad pengenalan mempunyai tanda “*” Asterisk)
 1. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya nama yang dicatat di dalam ruangan “maklumat peribadi” BPK tidak sama dengan nama yang tercatat di dalam kad pengenalan ?
 • Pegawai boleh mengemukakan permohonan pindaan nama di BPK ke BPSM dengan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:
  1. Surat permohonan dari pemohon sendiri
  2. Surat ulasan ketua jabatan
  3. Penyata Perkhidmatan yang kemaskini tanpa pindaan
  4. Salinan K/P yang diakui Sah (Jelas/terang)
  5. Salinan Kad memeluk Islam yang diakui sah (sekiranya ingin menukar nama kepada nama Islam)
 1. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya catatan di ruangan “maklumat peribadi” BPK merekodkan maklumat No. Kad Pengenalan atau Agama yang salah?
 • Pindaan No. Kad Pengenalan atau Agama di BPK tidak memerlukan kelulusan daripada BPSM sebaliknya kesilapan catatan hendaklah dibatalkan dengan cara menggaris ke atas kesilapan catatan tersebut dengan dakwat merah (tidak boleh dipadam atau ditampal) dan ditandatangani ringkas oleh pegawai yang bertanggungjawab mengesahkan semua butiran yang direkodkan dengan menggunakan pen dakwat kekal (hitam atau biru) selaras dengan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2008.
 • Hits: 251865

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 01 Disember 2023, 12:00.