Perkasa peranan Senat Universiti - Berita Harian, 29 Jun 2019