Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan

KETUA JABATAN

 PuanKhaziyati JPWP Labuan

Nama : 

Puan Khaziyati binti Osman
 

LATAR BELAKANG

Selaras dengan perkembangan politik dan ekonomi di Labuan, bidang pendidikan juga tidak ketinggalan. Bagi menyediakan kemudahan pendidikan peringkat rendah dan menengah beberapa buah sekolah telah didirikan di peringkat awal.

Sekolah rendah yang pertama didirikan ialah Sek. Keb. Pekan Labuan yang dibina pada tahun 1907 bertempat di Kawasan Kedai Pustaka Melayu sekarang. Sekolah ini kemudiannya dipindahkan ke lokasi baru di Jalan Tun Mustapha pad a tahun 1952 dan kekal hingga sekarang. Guru besarnya yang pertama ialah Allahyarham En. Zainal b. Ahmad.

Pada tahun 1924 pula Sekolah Melayu Bukit Kalam telah dibina dengan guru besarnya yang pertama ialah En. Mohd Salleh b. Pir Mohamad. Pada awal penubuhannya sekolah ini hanya mempunyai 30 orang murid dan 5 orang guru. Seterusnya diikuti dengan SK. Kerupang yang dibina pada 1931. Sekolah-sekolah rendah kebangsaan yang lain kebanyakkannya dibina dalam era60-an.

Di samping sekolah aliran Melayu, sekolah aliran China juga tidak dilupakan. SRJK (C) Chi Wen telah dibina pada 1912 bertempat di kawasan Hujung Pasir dengan 2 buah bilik darjah sahaja. Guru besar pertamanya ialah En. Lee See Chung. Selepas Perang Dunia Kedua sekolah ini berpindah ke lokasinya yang ada sekarang di Jalan Tun Mustapha. SJK Chung Hwa pula telah dibuka pad a tahun 1924 yang hanya mempunyai seramai 20 orang murid.

Sebuah sekolah menengah telah dibina pada tahun 1921 dipinggir bandar Labuan, dikenali sebagai Government English School. Sir Ian Valentine merupakan pengetua pertama sekolah tersebut. Mulai tahun 1970 Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar, seterusnya nama sekolah ini telah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan.

Selain sekolah-sekolah Melayu, sekolah-sekolah Mission juga telah diusahakan oleh para mubaligh Kristian. Antaranya sekolah St. Anne Convent didirikan pada tahun 1931 oleh F. Stotter. Pada tahun 1946 Sekolah St. Anthony telah dibuka atas daya usaha Fr. De Witt dan telah dinaiktaraf sebagai sekolah menengah pada tahun 1959 dengan pelajar tingkatan satu seramai 105 orang.

Pejabat Pendidikan Bahagian W. P. Labuan telah mula diwujudkan sejak tahun 1965, dan berpejabat di Pejabat Daerah Labuan dengan dikenali sebagai Pejabat Pendidikan Daerah Labuan. Pada tahun tersebut, kakitangan yang ada hanyalah seorang Penyelia iaitu En. Ajamain b. Hj. Ghafar dengan dibantu oleh seorang kerani.

Sejak penubuhannya hingga sekarang, Pejabat Pendidikan W. P. Labuan telah beberapa kali berpindah tempat. Di antara tempat-tempat tersebut, selain Pejabat Daerah ialah di bangunan USNO, Rumah Persendirian Tanjung Batu, SMK Labuan, MPL Warehouse Saguking, pejabat di Bukit Kalam dan di pejabat yang ada sekarang alah di Ujana Kewangan.

Dari aspek pentadbiran pendidikan, Labuan pada mulanya digabungkan dengan Bahagian Keningau. kemudiannya dengan Pantai Barat Selatan dan seterusnya dengan bahagian Beaufort. Pada tahun 1996 Pejabat Pendidikan Daerah Labuan telah dinaik taraf menjadi Pejabat Pendidikan Bahagian Labuan dengan Pegawai Pendidikan Bahagian W. P. Labuan yang pertama ialah Tn. Hj. Zainal b. Hj.lbrahim dan diikuti oleh En. Ag. Damit b. Suran.

Pendidikan di Labuan terus mengukir sejarah apabila mulai 1 Disember 2000 telah menjadi sebuah Jabatan Pendidikan W. P. Labuan dengan Pengarah Pendidikan yang pertama ialah Tn. Hj. Rokhani b. Mangi. Sehingga kini W. P. Labuan telah mempunyai 17 buah sekolah rendah dan 9 buah sekolah menengah termasuk sebuah sekolah berasrama penuh dan sebuah sekolah menengah teknik. W. P. Labuan juga mempunyai sebuah universiti iaitu Universiti Malaysia Cawangan Sabah dan sebuah pusat Matrikulasi.

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

 Mengurus sumber-sumber pendidikan di peringkat negeri merangkumi aspek-aspek sumber manusia, kewangan, perkhidmatan, fizikal dan maklumat.

FUNGSI

 • Melaksanakan semua dasar dan peraturan serta program Kementerian Pelajaran Malaysia dan kerajaan secara keseluruhannya;
 • Mempastikan semua dasar dan peraturan dilaksanakan oleh pihak pengurusan jabatan sekolah selaras dengan Akta Pendidikan 1996 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;
 • Mempastikan pengurusan dan pentadbiran jabatan berada pada landasan yang betul selaras dengan SKT dan takwim yang disediakan bagi memaksimumkan usaha ke arah membantu pengurusan sekolah yang berkesan;
 • Mempastikan program PIPP dilaksanakan dengan berkesan dan mempastikan matlamatnya tercapai;
 • Mempastikan program dan aktiviti yang boleh menaikkan nama dan maruah jabatan, sekolah dan warga pendidik supaya dihormati oleh masyarakat setempat serta dapat bersaing seiring dengan arus pendidikan perdana;
 • Merancang program dan aktiviti bagi mewujudkan kerjasama dengan semua pihak (agensi kerajaan, swasta dan komuniti) bagi tujuan promosi program pendidikan di Labuan;
 • Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai keberkesanan program dan aktiviti berkaitan dengan pengurusan sekolah menengah dan rendah yang merangkumi perkara yang menjadi tanggungjawab Sektor Pengurusan Sekolah seperti berikut:
  • Pengurusan dan pentadbiran sekolah
   • Pendaftar sekolah;
   •  Pengetua dan Guru Besar (keberkesanan pengurusan sekolah);
   •  Guru (mencukupi dari segi jumlah dan opsyen, keberkesanan pelaksanaan P&P, guru cemerlang, pertukaran, penempatan, guru ganti, KGSK, data dan kebajikan);
   •  Murid (pertukaran, penempatan);
   • Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Khas dan Pendidikan Pemulihan
   • Pemantauan sekolah pendidikan swasta;
   • Pengurusan data sekolah;
   • Persatuan Ibu Bapa dan Guru.
 • Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai keberkesanan program dan aktiviti berkaitan dengan pengurusan sekolah menengah dan rendah yang merangkumi perkara yang menjadi tanggungjawab Sektor Pengurusan Akademik seperti berikut:
  • Pengurusan dan pemantauan bagi mempastikan pelaksanaan program dan aktiviti kurikulum akademik dan Pendidikan Vokasional dan Teknikal selaras dengan dasar dan peraturan KPM;
  • Mempastikan program dan aktiviti pemantapan dan pembangunan P&P dilaksanakan dengan berkesan serta mematuhi semua prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan serta keperluan berkaitan disediakan;
  • Mempastikan proses P&P dilaksanakan dengan berkesan serta mematuhi semua prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan serta keperluan berkaitan disediakan;
  • Mempastikan program dan aktiviti berkaitan dengan PPSMI dilaksanakan dengan berkesan;
  • Mempastikan semua guru mempunyai latihan yang mencukupi dari segi pedagogi dan lain-lain kemahiran berkaitan bagi mempastikan pelaksanaan P&P dijalankan dengan berkesan;
  • Memantau dan mempastikan pelaksanaan j-QAF dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan;
  • Mempastikan program dan aktiviti Peperiksaan dan Penilaian Awam dikendalikan dengan berkesan dan berintegriti.
 • Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai keberkesanan program dan aktiviti berkaitan dengan pengurusan sekolah menengah dan rendah yang merangkumi perkara yang menjadi tanggungjawab Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan seperti berikut:
  • Pengurusan Hal Ehwal Murid
   • Kebajikan;
   • Program 3K (Kesihatan, Kebersihan dan Keselamatan)
   • Skim Bantuan (Buku, makanan tambahan, susu, biasiswa, bantuan tuisyen, perlindungan)
   • Khidmat Bimbingan dan Kaunseling;
   • Disiplin;
   • Pendidikan Pencegahan Dadah;
   • Sistem Maklumat Murid.
  • Program dan Aktiviti Kokurikulum
   • Kelab;
   • Persatuan;
   • Unit Beruniform;
   • Ko-Akademik;
   • Sukan (MSSWPL dan MSSM).
  • Majlis Permuafakatan Pembangunan Pendidikan Menangani Masalah Disiplin Pelajar.
  • Program dan aktiviti agensi kerajaan luar, Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak swasta yang berkepentingan dengan pendidikan.
 • Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai keberkesanan program dan aktiviti berkaitan dengan pengurusan jabatan serta sekolah menengah dan rendah yang merangkumi perkara yang menjadi tanggungjawab Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan seperti berikut:
  • Perjawatan;
  • Perkhidmatan;
  • Pentadbiran;
  • Pembangunan Sumber Manusia (termasuk penilaian prestasi);
  • Keselamatan;
  • Kewangan;
  • Anggaran Belanja Mengurus;
  • Latihan (pembangunan induksi dan kopetensi staf dan guru);
  • Keutuhan dan Tadbir Urus;
  • Tatatertib;
  • Pengurusan Aset Alih;
  • Kebajikan dan keselesaan staf dan guru (penjawat dan tempat kerja);
  • Pengautomasian pejabat.
 • Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai keberkesanan program dan aktiviti berkaitan dengan Kaunseling, Keutuhan dan Integriti. Melalui ini, kebajikan dan khidmat nasihat diberikan kepada staf dan guru terutama yang bermasalah di samping menimbulkan rasa yakin pelanggan kepada jabatan melalui perkhidmatan yang telus dan bersih.
 • Mempastikan program dan aktiviti memperkasakan sekolah dilaksanakan dengan berkesan melalui pembekalan, perkhidmatan serta penyelenggaraan serta latihan ICT dan Pembestarian Sekolah.
 • Merancang dan menyelaraskan latihan berterusan kepada Pengetua, Guru Besar serta Penolong Kanan bagi mempastikan keberkesanan pengurusan sekolah di samping membuat pemantauan dan penilaian seperti yang terdapat dalam bidang tugas Sektor Jaminan Kualiti.
 • Merancang dan mempastikan Sistem Kualiti (MS ISO 9001:2000) yang dilaksanakan mematuhi prosedur yang ditetapkan dan sentiasa melakukan pembetulan dan penambahbaikan yang berterusan.
 • Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pihak Menteri Pelajaran Malaysia dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan lain-lain yang berkepentingan dengan sistem pendidikan Negara (yang berkaitan dengan pendidikan).

PIAGAM PELANGGAN

Kami seluruh warga Jabatan Pendidikan W.P. Labuan berikrar dan berjanji menumpukan seluruh tenaga dan berusaha bagi mewujudkan pendidikan yang berkesan di sekolah-sekolah melalui cara tindakan berikut :

 • PENGURUSAN PERTUKARAN & PENEMPATAN GURU DAN MURID
  • Permohonan pertukaran guru yang memenuhi syarat diluluskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh tutup permohonan.
  • Surat penempatan guru dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja.
  • Surat penempatan murid baharu dikeluarkan dalam tempoh 90 hari dari tarikh permohonan diterima.
  • Surat kelulusan penempatan dan pertukaran murid dikeluarkan selepas tiga hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima
 • PENGURUSAN KEWANGAN
  • Pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh unit kewangan.
  • Kursus berkaitan pengurusan kewangan bagi pegawai-pegawai yang terlibat dengan kewangan hendaklah dicatat dalam buku perkhidmatan kerajaan
 • PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  • Perakuan calon yang layak dinaikkan pangkat yang diperakukan secara manual dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum tarikh tutup iklan.
  • Surat kelulusan tambang mengunjungi wilayah asal dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.
  • Memberi perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja jabatan pendidikan Labuan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi kes baharu selepas penerimaan permohonan. Tertakluk kepada persetujuan klien.
  • Menyediakan peluang peningkatan kompetensi kepada pengetua, guru besar, penolong kanan dan guru cemerlang, sekurang-kurangnya sekali setahun.
 • PENGURUSAN FIZIKAL
  • Aduan kerosakan daripada sekolah diberi maklum balas bertulis dalam tempoh satu hari bekerja.
  • Kelulusan / maklumbalas  bertulis untuk penggunaan Pusat Kokurikulum dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tempoh tarikh surat permohonan diterima oleh pusat kokurikulum.
  • Kelulusan pelupusan di bawah kuasa Ketua Jabatan dikeluarkan dalam tempoh dua minggu.
 • PENGURUSAN MURID
  • Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada hari pertama sesi persekolahan bermula
  • Keputusan peperiksaan awam diedarkan kepada sekolah pada hari keputusan dikeluarkan.
  • Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dilaksanakan pada hari pertama persekolahan bermula.
 • PENGURUSAN PELANGGAN
  • Masa menunggu pelanggan untuk menerima layanan perkhidmatan kaunter tidak melebihi 5 minit pada waktu bekerja.
  • Semua aduan diurus dengan cekap dan teratur dalam tempoh 15 hari bekerja.
  • Kes disiplin – permohonan rayuan bersekolah semula, diselesaikan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh surat rayuan diterima.
  • Menyediakan data asas pegawai & pelaksana untuk lantikan baharu dalam tempoh sebulan.

STRUKTUR ORGANISASI

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan
Aras 10, Blok 4, 
Kompleks Ujana Kewangan,
Peti Surat 81097, 
87020 Wilayah Persekutuan Labuan.
http://jpwpl.moe.gov.my 087-583 351 / 
583 351 / 
583 357
087-583 352 webmaster.labuan
 • Hits: 13239

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Mei 2021, 13:18.