Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

KETUA JABATAN

 Pengarah BPPDP

Nama :

YBrs. Dr. Hajah Roziah binti Abdullah

 

LATAR BELAKANG 

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pelajaran (BPPP) ditubuhkan pada tahun 1963 sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab terhadap perancangan pendidikan kebangsaan.

Dari setahun ke setahun peranan BPPP telah menjadi semakin penting. Bermula tahun 1969, BPPP telah diberi tanggungjawab menyelaras program pendidikan di bawah Pinjaman Bank Dunia daripada peringkat perancangan projek, perundingan mendapatkan pinjaman sehingga ke peringkat pelaksanaannya.

Seterusnya mulai tahun 1970, BPPP telah dipertanggungjawabkan menjadi urus setia Jawatankuasa Perancangan Pelajaran (JPP), iaitu jawatankuasa penggubal dan pemutus dasar tertinggi di Kementerian Pelajaran Malaysia yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran.

Berdasarkan pentingnya peranan BPPP dalam perkembangan pendidikan negara, bermula pada tahun 1975 BPPP telah diiktiraf sebagai satu Bahagian yang tersendiri dengan diterajui oleh seorang Pengarah. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan pada tahun 1979 telah memperincikan peranan BPPP di peringkat Kementerian Pelajaran. Perkara tersebut dijelaskan dalam para 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, dan 264. Peranan BPPP juga termasuklah menyediakan pelbagai input bagi membantu pemutus dasar menggubal dasar-dasar pembangunan pendidikan negara.

Mulai tahun 1995, melalui penstrukturan baru Kementerian Pelajaran, BPPP dikenali sebagai Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP).

Dalam usaha meningkatkan kecemerlangan peranannya, BPPDP telah melaksanakan satu sistem kualiti berasaskan MS ISO 9001:1994 dan telah diperakukan pensijilannya pada Disember 2002 bagi aktiviti Penyelidikan Pendidikan. Seterusnya BPPDP telah memperluas skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti kepada aktiviti urusan Hal Ehwal Parlimen dan diperakukan dengan pensijilan MS ISO 9001:2000 pada Mac 2004. Pada tahun 2009, skop pelaksanaan diperluas kepada Perkhidmatan Rujukan. Pensijilan MS ISO dipertingkatkan dengan melaksanakan sistem pengurusan berkualiti ISO 9001:2008 mulai tahun 2010. Pada tahun 2012 skop pensijilan diperluaskan kepada aktiviti Pengurusan Permohonan Data Pendidikan.

VISI

Peneraju kecemerlangan penggubalan dasar, perancangan dan penyelidikan untuk pendidikan berkualiti.

MISI

Menggubal dasar pendidikan negara melalui perancangan dan penyelidikan ke arah sistem pendidikan berkualiti.

OBJEKTIF

 • Merancang dan mengurus aktiviti perancangan, penyelidikan dan penggubalan dasar pendidikan ke arah pembangunan sistem pendidikan negara.

 • Menyelaras dan memantau pembangunan pendidikan melalui penyelidikan, intervensi dan penilaian supaya pelaksanaan perancangan pendidikan berjalan dengan lebih berkesan serta menepati indikator antarabangsa.

 • Menyedia dan menentukan garis panduan yang boleh diikuti dalam melaksanakan perancangan pembangunan pendidikan.

 • Menghasilkan perancangan pembangunan pendidikan yang strategik, menyeluruh dan bersepadu bagi mencapai objektif Kementerian Pendidikan Malaysia.

 • Merancang dan menguruskan aktiviti perancangan dan penyelidikan berasaskan piawaian kualiti.

 • Menjadi pusat pangkalan data dan maklumat pendidikan bagi tujuan perancangan, penggubalan dan pemutusan dasar pendidikan.

FUNGSI

 1. Menerajui perancangan, pengurusan dan penggubalan dasar pendidikan makro, urusan hal ehwal Parlimen dan menguruskan pendaftaran institusi pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan.

 2. Merancang, menyelaras dan mengesan kemajuan program pembangunan pendidikan menerusi program bantuan pelbagai hala, program kerjasama serantau dan penyediaan unjuran guru serta memperkasakan modal insan

 3. Merancang dan melaksanakan penyelidikan dasar, program dan aktiviti pendidikan bagi tujuan perancangan pembangunan pendidikan dan penggubalan dasar pendidikan.

 4. Merancang, merangka dan melaksana penyelidikan perbandingan pencapaian pendidikan dan penyelidikan usaha sama dengan agensi serantau dan antarabangsa di peringkat kebangsaan mengikut piawai antarabangsa.

 5. Merancang, mereka bentuk, menyenggara dan mengurus sistem pengurusan data, pangkalan data dan maklumat pendidikan KPM.

 6. Merancang, membangun, mendokumenkan dan mengurus koleksi rujukan, sumber pengetahuan dan maklumat pendidikan Pusat Rujukan KPM dan pembangunan kualiti BPPDP.

 7. Menerajui dan merancang serta mengurus Pusat STEM Negara sebagai pusat pembangunan profesionalisme merangkumi penyediaan bahan sumber PdP bidang STEM serta perancangan dan penyelidikan bidang STEM.

 8. Merancang, menyemak dan menilai semula pembangunan organisasi bahagian profesional KPM, JPN dan PPD.

 

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga BPPDP dengan penuh tekad dan iltizam berjanji:

1. Menyediakan perancangan program/projek dan menghasilkan dokumen perancangan pembangunan pendidikan tahunan bagi Rancangan Malaysia Lima Tahun dalam tempoh yang ditetapkan.

2. Menyediakan kertas konsep atau kertas dasar pendidikan untuk pemutus dasar bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam tempoh ditetapkan.

3. Melaksanakan sekurang-kurangnya lima penyelidikan pendidikan yang dimohon oleh pihak pengurusan tertinggi KPM dalam tahun semasa.

4. Menyediakan maklum balas terhadap isu pendidikan yang memerlukan perhatian dan tindakan penggubal dan pemutus dasar dalam tempoh sekurang-kurangnya tiga hari bekerja.

5. Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang komprehensif, sahih dan kemas kini melalui dua penerbitan buku statistik setiap tahun.

6. Membekalkan data dan maklumat pendidikan yang diluluskan oleh pihak pengurusan atasan BPPDP kepada individu atau agensi di dalam dan di luar KPM dalam tempoh lima hari bekerja.

7. Memberi keputusan terhadap kertas cadangan penyelidikan pendidikan dalam tempoh sepuluh hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima.

8. Memproses bahan koleksi yang diterima oleh Pusat Dokumentasi dalam tempoh lima hari bekerja untuk rujukan pengguna.

STRUKTUR ORGANISASI

 Carta Organisasi BPPDP page 0001

 

**Klik Gambar Untuk Paparan Lebih Jelas

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-4, Blok E8, Kompleks E
62604 Putrajaya

03-8884 6500 03-8889 5718 [emel]
 • Hits: 38866

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 07 Mei 2021, 21:12.