Dasar Pengoperasian Pengecualian Daripada Mengikuti Pendidikan Wajib (Penangguhan Ke Tahun 1)

There is no translation available.

Penyataan Dasar
Punca Kuasa
  • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002: Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 bertarikh 27 November 2002.
  • Garis Panduan Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah Tahun 2003.
Kaedah Pelaksanaan
Tarikh Kuatkuasa
28 Jun 2003