Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Sektor Pelajaran » Profil Jabatan
Bahagian Pendidikan Guru

Profil Jabatan
JabatanBahagian Pendidikan Guru
Ketua JabatanPengarah
Pn. Ee Hong
AlamatAras 2 - 6, Blok E13, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Nombor Telefon03-88846000
Nombor Faks03-88841081/03-88893507
Laman Web--
Alamat E-melbpg.aduan@moe.gov.my

Pengenalan

Bahagian Pendidikan Guru atau singkatan BPG ialah bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program Pendidikan Perguruan Pra-perkhidmatan dan Kursus Dalam Perkhidmatan. Program pendidik keguruan berhasrat untuk memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang profesional, berketerampilan, berdaya tahan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, berdaya fikir dan cekap teknologi.

Bahagian Pendidikan Guru sebagai :
1. Peneraju semua latihan keguruan.
2. Juru latih dan fasilitator latihan keguruan.

Skop Latihan melibatkan program :
1. Dasar
2. Peningkatan Profesionalisme Guru
3. Peningkatan Akademik
4. Bina Upaya
Visi

Bahagian Pembangunan Profesionalisme Keguruan Yang Efektif dan Responsif Kepada Hala Tuju Kementerian Pelajaran MalaysiaMisi

Melaksanakan Program Pembangunan Profesionalisme Keguruan Secara Terancang Dan  BerterusanMatlamat
  • Melatih guru permulaan untuk memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia.

  • Menyediakan program pembangunan profesionalisme yang berterusan untuk guru terlatih.
  • Membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, ikram dan berdaya tahan yang boleh mendidik dengan cekap dan berkesan.
  • Mengembangkan Institut Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dalam bidang keguruan


Moto

Melestari Kualiti GuruObjektif
Objektif Kualiti BPG terbahagi kepada dua iaitu:

Objektif Organisasi:

a)      Memastikan unjuran ambilan guru BPG/IPG mencapai 100% seperti yang disyorkan oleh Jawatankuasa Unjuran Keperluan Guru, KPM;

b)      Memastikan 100% calon yang ditawarkan mengikuti kursus perguruan memenuhi syarat-syarat dan kelayakan asas seperti yang diiklankan;

c)      Menyediakan program latihan perguruan yang memenuhi 100% keperluan unjuran;

d)      Memastikan tahap kepuasan pelanggan terhadap keguruan dan prestasi produk dalam tempoh yang ditetapkan mencapai 80%

 

Objektif Operasi bagi Unit-Unit di BPG:

a)    Unit Pengurusan Induksi (PI) memastikan

i.    80% jawatan Pensyarah, Pentadbir dan Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) IPGM diisi mengikut keperluan yang berkuatkuasa;

ii.   Proses kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang telah memenuhi syarat dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan.

iii.   80% proses pengurusan pengambilan Pensyarah Baru diisi mengikut keperluan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). 

b)     Unit Kewangan & Bekalan (KB) memastikan

i     Prestasi perbelanjaan pada akhir tahun mencapai tahap varian yang ditetapkan iaitu 5% sebagaimana yang dipersetujui di peringkat KPM;

ii    Analisis prestasi pembekal dibuat dua (2) kali setahun;

iii    Projek yang diluluskan di bawah peruntukan pembangunan dilaksanakan mengikut jadual;

iv    Setiap aset yang diterima menepati spesifikasi, kualiti dan kuantiti mengikut pesanan; dan

v     Wujudnya pangkalan data pengurusan aset yang lengkap, tepat dan kemas kini.

c)      Unit Latihan dan Pembangunan Staf (LPS) memastikan

i     80% daripada latihan pembangunan profesionalisme yang dirancang dan dilaksanakan di dalam Pelan Operasi Latihan untuk pegawai ikhtisas, pesnyarah dan staf sokongan BPG dan IPGM adalah berdasarkan dan memenuhi analisis keperluan;

ii.   80% daripada latihan yang dirancang di dalam Pelan Operasi Latihan dilaksanakan untuk pembangunan profesionalise pegawai ikhtisas, pensyarah dan staf sokongan BPG dan IPGM.

iii.   95% daripada pelajar-pelajar praperkhidmatan semester akhir di IPGM yang layak dapat mengikuti Kursus Induksi Sistem Saraan malaysia dan Kursus Kenegaraan untuk keperluan pengesahan jawatan.

d)     Unit Dasar, Perancangan dan Penyelidikan (DPP) memastikan

i     Merancang, menggubal dan menyediakan Kertas Dasar Latihan Perguruan Praperkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan (Dalam dan Luar Negara) dan mendapatkan kelulusan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (Pengurusan BPG, Profesional KPM, Pengurusan KPM, Jawatankuasa Perancangan Pendidikan dan Jemaah Menteri) sekurang-kurangnya dalam tempoh enam bulan sebelum pelaksanaan.

ii    Merancang, menyediakan, mengedar (sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum semester bermula) dan menilai (sekurang-kurangnya dua kali setahun) Perancangan Tahunan Pendidikan Guru.

iii   Menyediakan Maklum Balas Mesyuarat-mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia (Pengurusan, Profesional dan Jemaah Menteri), Hal Ehwal Parlimen, Kesatuan, Agensi Swasta dan agensi-agensi lain dalam tempoh yang telah ditetapkan.

e)      Unit T Pengurusan Maklumat (DPM) memastikan

i.  Kemudahan makmal pembelajaran dan pengajaran memenuhi 80% keperluan latihan di Institut Pendidikan Guru

ii.  Penyediaan data memenuhi 95% keperluan pelanggan.

iii. Pengurusan dan perkhidmatan pusat sumber memenuhi 85% keperluan pelanggan.

f)       Unit Khidmat Pengurusan (KP) memastikan

i   80% daripada perjawatan BPG mengikut peruntukan ABM B41 diisi.

ii.  Urusan perkhidmatan rasmi direkodkan dalam BRP dalam tempoh 3 hari bekerja selepas maklumat / dokumen lengkap diterima.

iii.  Pemantauan berkala ke atas keselamatan bangunan dan fizikal pejabat dilaksanakan sekurang kurangnya 3 kali setahun.

g)     Unit Standard Kualiti Guru (SKG) memastikan

i      reka bentuk kurikulum diluluskan sebulan sebelum kursus bermula;

ii     Pemantauan keberkesanan kurikulum dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh satu pusingan pertama pelaksanaan berdasarkan program yang berikut:

a)         KDPM -  tiga tahun

b)         KPLI - setahun

c)         Kursus Persediaan - satu setengah tahun

d)         PISMP - empat tahun

iii    Menyemak semula kurikulum yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada surat punca kuasa atau mengikut ketetapan yang berikut:

a)         KDPM  - dua pusingan (enam tahun)

b)         KPLI - lima pusingan (lima tahun)

c)         Kursus Persediaan  - 4 pusingan (enam tahun)

d)         PISMP - dua pusingan (lapan tahun)

e)         Garis Panduan Praktikum dan perancangan takwim pratikum disiapkan sebelum praktikum    dilaksanakan oleh IPG. 

            h)    Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar (PPP) memastikan

i.    Proses pengambilan pelajar IPG dimulakan dalam tempoh sebulan selepas menerima unjuran daripada Unit Dasar, Perancangan dan Penyelidikan.

i)     Unit Peningkatan Akademik (PA) memastikan

i.     Perancangan dan pelaksanaan semua program yang melibatkan kepimpinan dan pengembangan pelajar dilaksanakan 100 % oleh setiap IPGM pada setiap tahun mengikut garis panduan yang ditetapkan.

ii.     Perancangan dan pelaksanaan akativiti kerohanian dan moral dilaksanakan 100 % di IPGM mengikut prosedur yang ditetapkan.

iii.    100 % kes-kes yang melibatkan kebajikan dan keselamatan pelajar dapat diambil tindakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

iv.  Semua kes rayuan berkaitan disiplin pelajar diambil tindakan mengikut peraturan dan akta 174. 

j)      Unit Pentaksiran & Akreditasi (PEN) memastikan

i.    Setiap kertas soalan peperiksaan yang siap untuk ditadbirkan tidak berlaku kesilapan yang melibatkan markah tidak melebihi 5% daripada jumlah markah;

ii.    Keputusan akhir pentaksiran pelajar untuk penganugerahan diploma dan Ijazah dimaklumkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG).

k)    Unit Pembangunan Profesional Guru (PPG) ialah memastikan

                          i.    Program peningkatan akademik dan profesionalisme guru yang dirancang dapat dijalankan sekurang-kurang 80 %.

l)     Unit Penyelidikan Profesionalisme Keguruan (PPK) ialah memastikan

i.     Sekurang-kurangnya 80 % penyelidikan dan kajian keperluan / penilaian program BPG dapat disempurnakan setiap tahun.

m)  Unit Psikologi & Kaunseling (PK) ialah memastikan

i.     Merancang, memberi dan merekod khidmat Kaunseling Individu, Kaunseling Kelompok, Kaunseling Keluarga dan Kaunseling Krisis mengikut prosedur yang ditetapkan.

ii.     Mengendalikan mesyuarat kaunselor IPG dua kali setahun.

iii. Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Peringkat Bahagian Guru dijalankan empat kali setahun.

iv.   Menyediakan laporan dan maklumbalas Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan empat kali setahun untuk penambahbaikan dalam pengurusan kerja.

v.    Merancang dan menyelenggara kes tatatertib dengan memastikan tindakan tatatertib yang diambil mematuhi peraturan-peraturan pegawai awam berdasarkan kes yang diterima.

vi.  Menyelenggarakan kes-kes surcaj. 

       n)    Unit Jaminan Kualiti & Inovasi (JKI) ialah memastikan

i.     Keperluan menjalankan aktiviti kualiti seperti yang ditentukan dalam Manual Kualiti dijalankan mengikut jadual.

ii.     Tahap keberkesanan MKSP yang dijalankan     mencapai sekurang-kurangnya skor min 3.2  

o)    Objektif Operasi IPG ialah memastikan

i.     Semua pelajar baharu memenuhi syarat yang ditetapkan semasa proses pendaftaran;

ii.    Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 3.50 terhadap Proses Pendaftaran yang dijalankan;

iii.   Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 3.50 terhadap program Pengurusan Pelajar Baharu yang dilaksanakan;

iv.   Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 3.50 terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran;

v.    Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 3.50 terhadap aktiviti kokurikulum;

vi.   Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 3.50 terhadap Praktikum;

vii.  Pelajar berpuas hati sekurang-kurangnya pada skor min 3.50 terhadap bimbingan dalam tutorial peribadi;

viii. Sekurang-kurangnya 99.5% pelajar yang menduduki peperiksaan lulus;

ix.  Semua aduan pelanggan diambil tindakan dalam tempoh tujuh hari bekerja selepas aduan diterima, dan

x.   Elaun pelajar bulan berkenaan dibayar dalam tempoh 10 hari bekerja pertama bulan tersebut dengan syarat peruntukan diterima daripada BPG kecuali bulan Januari.Fungsi
1. Membangunkan guru sebagai profesionalisme pembelajaran.
2 Melaksanakan program pembangunan bina upaya guru sebagai fasilitator dan pengurus pembelajaran.
3 Membangunkan jurulatih program pembangunan profesionalisme guru.
4 Membangun dan mengawal standard profesionalisme guru dan standard program pembangunan guru.
5 Menjalankan penyelidikan dan pembangunan menginovasi program pembangunan profesionalisme keguruan
6 Merancang dan menyelaras sumber dan program pembangunan profesionalisme keguruan.
7 Merancang, menyelaras dan mengurus pengambilan calon guru latihan praperkhidmatan dan peserta latihan dalam perkhidmatan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Bawah